Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người có yêu cầu cung cấp thông tin nộp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cầu tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày làm việc.

 Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng yêu cầu.

- Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người yêu cầu và trả kết quả. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp phiếu yêu cầu trực tiếp Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin;

- Nếu là cá nhân thì phải có CMND (photo) kèm theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;

- Trường hợp cá nhân đại diện cho tổ chức đến yêu cầu cung cấp thông tin phải có giấy giới thiệu và phiếu yêu cầu phải có xác nhận của đơn vị, tổ chức;

- Trường hợp cung cấp thông tin bằng hình thức hợp đồng, thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự giữa cơ quan quản lý thông tin và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin.

* Ghi chú: Trường hợp các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu cung cấp thông tin thì lãnh đạo phòng, đơn vị phải ký tên vào phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

-02 ngày làm việc đối với các yêu cầu về tra cứu thông tin; cung cấp mốc tọa độ; cung cấp các bản đồ dạng giấy và dạng số;

- Đối với các yêu cầu cung cấp khối lượng thông tin lớn thì thời gian thực hiện cung cấp tối đa không quá 05 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin, giấy tờ theo yêu cầu cung cấp thông tin.

h) Phí, lệ phí:

- Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh; phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp thì không phải trả phí khai thác dữ liệu;

- Trường hợp các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phô tô đính kèm văn bản có liên quan để xác định thì không phải trả phí cung cấp thông tin;

- Các trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin ngoài mục đích nêu trên thì phải trả phí cung cấp thông tin;

k) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Thông tư số 48/2015/TT–BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ;

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ;

- Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin + Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin
2 BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC HỢP PHÁP CỦA THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢ + Mau 2
3 BIÊN BẢN GIAO NỘP THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ + Mau 3