Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1.1 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 25 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thc hiện:

a.1) Thẩm đnh báo cáo đánh giá môi trưng chiến lược

- Bước 1: Cơ quan đưc UBND tnh giao nhim v xây dng chiến lưc, quy hoch, kế hoch (gi là Ch d án) np htrực tiếp ti B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phước.

Bộ phn tiếp nhn qu kim tra thành phn, sng h sơ nếu đy đ, hp l thì ghi vào S theo dõi và Giy tiếp nhn và hn tr kết qu. Đng thi, chuyn h sơ v Chi cc Bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng. Thi gian thc hin 01 ngày làm việc.

Trường hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn hoàn thin h sơ theo mu quy định.

- Bước 2: Trong thi hn 06 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ đáp ng yêu cu đ thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim tham mưu UBND tnh thành lp Hi đng thm đnh báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc và đăng ký lch vi Văn phòng UBND tnh đ thm định.

Trường hp h sơ không đáp ng yêu cu đ thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim thông báo bng văn bn đ ch đu tư chnh sa, bổ sung.

- Bước 3: Trong thi hn 10 ngày làm vic k t ngày nhn đưc T trình đ ngh ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh xem xét ban hành Quyết thành lp Hi đng thm đnh Báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc và t chc thm đnh theo quy đnh, đng thi thông báo c th thi gian hp thm đnh đ Ch d án bo v Báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc trưc Hi đng thm định.

- Bước 4: Trong thi hn 07 ngày làm vic k t ngày t chc hp thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng gi văn bn thông báo kết qu thm đnh báo cáo đánh giá tác đng môi trưng chiến lưc đến Ch dự án.

- c 5: Sau 01 ngày làm vic k t ngày ban hành văn bn thông báo kết qu thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng tr kết qu v Trung tâm phc vụ hành chính công.

a.2) Báo cáo kết qu thm định

- Bước 1: Ch d án nghiên cu, tiếp thu ý kiến ca Hi đng thm đnh, hoàn chnh báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc theo yêu cu ca cơ quan t chc thm đnh trong trưng hp báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc đưc hi đng thm đnh thông qua nhưng cn phi chnh sa, b sung (trưng hp báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc không đưc hi đng thm đnh thông qua, phi chnh sa báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc và gi li cơ quan có thm quyn đ thm đnh li theo quy đnh) và gi li h sơ v B phn tiếp nhn theo dõi và bàn giao B phn tr kết qu. Thi gian thc hin 1/2 ngày làm việc.

- Bước 2: Trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ đã chnh sa, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim kim tra vic chnh sa h sơ ca ch d án theo yêu cu ca Hi đng thm đnh đ ngh UBND tnh ban hành văn bn báo cáo kết qu thm đnh cho cơ quan có thm quyn phê duyt d án. Trưng hp h sơ chnh sa không đt theo yêu cu ca Hi đng thm đnh phi thông báo nêu rõ nhng đim cn chnh sa, b sung đ ch đu tư hoàn thiện.

- Bước 3: Trong thi hn 04 ngày làm vic k t ngày nhn đưc đ ngh ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh xem xét ban hành văn bn báo cáo kết qu thm đnh báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc theo quy định.

- Bước 4: Sau ½ ngày làm vic k t ngày ban hành văn bn báo cáo kết qu thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng tr kết qu v B phn tiếp nhn đ theo dõi và giao B phn tr kết qu - Trung tâm phc v hành chính công.

b) Cách thức thc hin: Np htrực tiếp và nhn kết qu ti Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn số nhánh 228).

c) Thành phần, sng hồ sơ:

c.1) Xin thẩm đnh báo cáo đánh giá môi trưng chiến lược

* Thành phần h sơ gồm:

- 01 văn bản đ ngh thm đnh Báo cáo đánh giá môi trưng chiến lược;

- 09 bản Báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc ca dự án;

- 09 bản d tho văn bn chiến lưc, quy hoch, kế hoch, có ch ký kèm theo h tên, chc danh ca ch d án và đóng du trang phụ bìa;

- Trường hp sng thành viên hi đng thm đnh nhiu hơn 09 ngưi hoc trong trưng hp cn thiết khác do yêu cu ca công tác thm đnh, ch d án cung cp thêm sng báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưng và d tho văn bn chiến lưc, quy hoch, kế hoch theo yêu cu ca cơ quan t chc thm định.

c.2) Hồ sơ np li sau khi chnh sa gồm:

- 01 văn bản gii trình v vic tiếp thu ý kiến ca Hi đng thm đnh Báo cáo đánh giá môi trưng chiến lược;

- 01 văn bản d tho chiến lưc, quy hoch, kế hoch đã đưc điu chỉnh;

- 01 bản Báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc đã đưc điu chnh kèm theo 01 bản ghi trên dĩa CD.

* Sống h sơ: 01 bộ.

d) Thời hn gii quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó:

- Thời gian thm đnh: 25 ngày làm việc;

- Thời gian thông báo kết qu thm đnh: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tưng thc hin th tc hành chính: T chức.

e) Cơ quan thực hin th tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyn Quyết đnh: UBND tnh Bình Phước.

- Cơ quan trực tiếp thc hin TTHC: S Tài nguyên và Môi trường;

g) Kết qu thc hin th tc hànhchính: Văn bn báo cáo kết qu thm đnh báo cáo đánh giá môi trưng chiến lược.

h) Phí, L phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mu t khai:

- Văn bn đ ngh thm đnh báo cáo đánh giá môi trưng chiến lược.

- Văn bn gii trình v vic tiếp thu ý kiến ca hi đng thm đnh báo cáo đánh giá môi trưng chiến lưc.

k) Yêu cầu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý ca th tc hành chính:        

- Lut Bo v Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tục hành chính;

- Nghị đnh s 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 ca Chính ph  quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Bo v môi trường;

- Nghị đnh s 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính ph  quy đnh v Quy hoch bo v môi trưng, đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng v đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trường;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược + Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
2 Bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của dự án
3 Bản dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
Nộp hồ sơ mức độ 3