Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Đăng ký xác nhận/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi là Chủ dự án) là chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công chức được ủy quyền thẩm định tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượnghồ sơ đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thì tiếp nhận.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đáp ứng yêu cầu để thẩm định, công chức được ủy quyền thẩm định hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Sau khi hồ sơ được cấp Giấy xác nhận, Công chức được ủy quyền thẩm định chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công để thông báo, trả kết quả cho chủ dự án; thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện:  

* Nộp hồ sơ:

- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;

- Gửi qua đường dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoặc qua đường dịch vụ bưu chính công ích theo nhu cầu.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- 01 báo cáo dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công chức được ủy quyền thẩm định hồ sơ của Chi cục Bảo vệ Môi trường;Trung tâm Phục vụ hành chính công.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01 Phụ lục VII mục I: Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Mẫu số 02 Phục lục VII mục I: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CPngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trườngvà quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Kế hoạch bảo hoạch bảo vệ môi trường + Mau 1
2 Báo cáo dự án đầu tư hoặc phương thức sản xuất kinh doanh, dịch vụ + Mau 2