Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình t thc hin:

- Bưc 1: T chc, cá nhân (gi là Ch đu tư) là ch d án thuc đi tưng quy đnh ti khon 11 Điu 1 Ngh đnh s 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph  np htrực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến ti B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

Công chc đưc y quyn thm đnh ti B phn tiếp nhn kim tra thành phn, s lưng hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thì tiếp nhận.

Trưng hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn ch đu tư b sung, hoàn chnh theo quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ đáp ng yêu cu đ thm đnh, công chc đưc y quyn thm đnh hcó trách nhim thm đnh, trình lãnh đo Chi cc Bo v môi trưng xem xét, trình Lãnh đo S Tài nguyên và Môi trưng ký xác nhn đăng ký kế hoch bo v môi trưng.

Trưng hp chưa xác nhn, công chc đưc y quyn thm đnh h sơ có trách nhim thông báo bng văn bn nêu rõ lý do.

- Bưc 3: Trong thi hn 01 ngày làm vic k t khi xác nhn kế hoch bo v môi trưng ca t chc, cá nhân. Công chc đưc y quyn thm đnh chuyn h sơ đã đưc xác nhn đến B phn tr kết qu ca Trung tâm Phc v hành chính công.

- Bưc 4: Trung tâm Phc v hành chính công thông báo ch đu tư biết, nhn kết qu; thu l phí, phí (nếu có) theo đúng quy đnh. Thi hn 01 ngày làm vic.

b) Cách thc thc hin: Np htrực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

c)Thành phn, s lưng h sơ:

* Thành phn h sơ gm:

- 03 bn kế hoch bo v môi trưng;

- 01 báo cáo d án đu tư hoc phương án sn xut, kinh doanh, dch v.

* Sng h sơ: 01 b.

d) Thi hn gii quyết: 07 ngày làm vic.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính: Cá nhân, tchc.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: S Tài nguyên và Môi trưng;

- Cơ quan trực tiếp thc hin TTHC: Công chc đưc y quyn thm đnh h sơ ca Chi cc Bo vi trưng;Trung tâm Phc v hành chính công.

g) Kết qu thc hin th tc hành chính: Giy xác nhn đăng ký Kế hoch bo v môi trưng.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mu đơn, mu t khai:

- Mu s 01 Ph lc VII mc I: Mu văn bn đ ngh đăng ký kế hoch bo v môi trưng thuc thm quyn xác nhn đăng ký ca S Tài nguyên và Môi trưng;

- Mu s 02 Phc lc VII mc I: Cu trúc và ni dung ca kế hoch bo v môi trưng thuc thm quyn xác nhn đăng ký ca S Tài nguyên và Môi trưng. (Ban hành kèm theo Ngh đnh s 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph).

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính (nếu có):Không.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:        

- Lut Bo v môi trưng s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Ngh đnh s 18/2015/NĐ-CPngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính ph quy đnh v Quy hoch bo v môi trưng, đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Thông tư s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng v đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Ngh đnh số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph v sa đi, b sung mt s điu ca các ngh đnh quy đnh chi tiết, hưng dn thi hành Lut bo v môi trưng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Kế hoạch bảo hoạch bảo vệ môi trường + Mau 1
2 Báo cáo dự án đầu tư hoặc phương thức sản xuất kinh doanh, dịch vụ + Mau 2
Nộp hồ sơ mức độ 3