Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a)Trình tự thực hiện:

- Bưc 1: T chc, cá nhân (gi là Ch ngun thi) np h sơ trc tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến ti B phn tiếp nhn và tr kết qu ca Trung tâm hành chính công tnh. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

B phn tiếp nhn kim tra thành phn, sng h sơ đy đ, hp l ca h sơ và tiếp nhn. Đng thi, chuyn h sơ đến Chi cc bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng. Thi gian thc hin 01 ngày làm vic.

Trưng hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn ch đu tư b sung, hoàn chnh theo quy đnh

- Bưc 2: Trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ, S Tài nguyên và Môi trưng xem xét, kim tra tính đy đ và hp l ca ni dung h sơ. H sơ đy đ, hp l là h sơ đưc lp theo đúng mu, kèm theo các giy t theo quy đnh; có các thông tin chính xác, c th, chi tiết cho vic cp S đăng ký ch ngun thi CTNH. Khi xác đnh h sơ đã đy đ, hp l, S Tài nguyên và Môi trưng tiếp nhn sau khi kết thúc thi hn xem xét h sơ. Trưng hp ni dung h sơ chưa đy đ hoc không hp l thì, S Tài nguyên và Môi trưng thông báo bng văn bn cho Ch ngun thi CTNH đ chnh sa, b sung hoàn thin h sơ.

- Bưc 3: K t ngày kết thúc vic xem xét h sơ và nhn đưc h sơ đã chnh sa, b sung đy đ, hp l ca Ch ngun thi, S Tài nguyên và Môi trưng xem xét, cp S đăng ký ch ngun thi CTNH. Đng thi, chuyn kết qu gii quyết v Trung tâm Phc v hành chính công. Thi gian thc hin 08 ngày làm vic.

* Lưu ý: Trưng hp Ch ngun thi CTNH thuc đi tưng t tái s dng, sơ chế, tái chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH trong khuôn viên cơ s phát sinh CTNH thì trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày kết thúc kim tra h hp l, S Tài nguyên và Môi trưng tiến hành kim tra cơ s, thi gian kim tra đi vi mt cơ s không quá 02 ngày làm vic. Trong thi hn 08 ngày làm vic tiếp theo k t ngày kết thúc vic kim tra cơ s, S Tài nguyên và Môi trưng cp S đăng ký ch ngun thi CTNH theo mu ti Ph lc 6 (B) ban hành kèm theo Thông tư s 36/2015/TT-BTNMT. Trưng hp chưa đ điu kin cp S, trong thi hn 05 ngày S Tài nguyên và Môi trưng thông báo bng văn bn và nêu rõ lý do cho Ch ngun thi CTNH đ chnh sa, b sung hoàn thin h sơ. Thi gian Ch ngun thi CTNH sa đi, b sung h sơ không tính vào thi hn xem xét, cp S đăng ký ch ngun thi CTNH.

- Bưc 4: Trung tâm Phc v hành chính công thông báo t chc, cá nhân nhn S đăng ký ch ngun thi CTNH. Thi gian thc hin 01 ngày.

* Ghichú:

- Trong quá trình lp h sơ, chnh sa h sơ t chc, cá nhân thc hin th tc hành chính có th trao đi thông tin vi b phn gii quyết bng email đ đưc h tr;

- Ch ngun thi sau khi np h sơ theo bưc 1 nêu trên đưc coi là hoàn thành trách nhim đăng ký vi S Tài nguyên và Môi trưng khi có văn bn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng hoc giy xác nhn ca đơn v có chc năng chuyn phát bưu phm (trưng hp gi qua đưng bưu đin). Văn bn tiếp nhn hoc giy xác nhn nói trên có giá tr pháp lý tm thi đ thay thế S đăng ký ch ngun thi CTNH trong thi gian thc hin th tc cp S đăng ký ch ngun thi cht thi nguy hi, tr trưng hp có thông báo ca S Tài nguyên và Môi trưng v vic hoàn thin h sơ theo quy đnh ti bưc 2 nêu trên;

* Trưng hp các cá nhân, t chc không phi thc hin th tc lp h sơ đăng ký đ đưc cp S đăng ký ch ngun thi CTNH (theo quy đnh ti Khon 3 Điu 12 Thông tư s 36/2015/TT-BTNMT) phi thc hin theo trình t sau:

c 1. Ch ngun thi CTNH lp báo cáo qun lý CTNH ln đu (mu quy đnh ti Ph lc 4.A) và np trc tiếp hoc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến S Tài nguyên và Môi trưng.

c 2. S Tài nguyên và Môi trưng có văn bn tiếp nhn ngay khi nhn đưc báo cáo qun lý CTNH. Văn bn tiếp nhn này hoc giy xác nhn ca đơn v có chc năng chuyn phát bưu phm kèm theo mt bn sao báo cáo qun lý CTNH ln đu có giá tr tương đương S đăng ký ch ngun thi CTNH.

b) Cách thc thc hin: Np h sơ và nhn kết qu trc tiếp hoc qua dch v bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến v Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

* Lưu ý: Trưng hp gi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, Chủ nguồn thải CTNH có trách nhiệm liên lạc với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh để xác nhận hồ sơ đã đầy đủ theo quy định và thời gian giải quyết được tính kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận nhận hồ sơ.

c) Thành phn, s ng h sơ:

* Thành phn h sơ gm:

c.1) Đi vi trưng hp đăng ký ch ngun thi cht thi nguy hi

- Đơn đăng ký ch ngun thi CTNH (mu quy đnh ti Ph lc 6.A);

- Bn sao Giy chng nhn đăng ký doanh nghip hoc giy t tương đương.

c.2) Đi vi trưng hp đăng ký t tái s dng, sơ chế, tái chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH bao gm các giy t sau:

- Bn sao báo cáo ĐTM, Kế hoch bo v môi trưng hoc h sơ, giy t tương đương (Bn cam kết bo v môi trưng, Bn đăng ký đt tiêu chun môi trưng, Đ án bo v môi trưng hoc giy t v môi trưng khác) kèm theo quyết đnh phê duyt hoc văn bn xác nhn tương ng;

- Bn sao văn bn chp thun phương án t tái s dng, tái chế, sơ chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH trong trưng hp chưa nm trong báo cáo ĐTM hoc Kế hoch bo v môi trưng hoc h sơ, giy t tương đương;

- Văn bn xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng đi vi cơ s thuc đi tưng lp báo cáo ĐTM (tr trưng hp tích hp vào th tc cp S đăng ký ch ngun thi);

- Bn mô t chi tiết h thng, thiết b hoc phương án cho vic t tái s dng, tái chế, sơ chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH kèm theo kết qu 03 ln ly mu, phân tích đt QCKTMT đi vi các h thng, thiết b x lý và bo v môi trưng - Bn gii trình các đim sa đi, b sung (trưng hp cp li S đăng ký).

* Ghi chú: Tt c các bn sao trên không cn công chng nhưng phi đưc Ch ngun thi đóng du giáp lai hoc du treo vào tng trang bn sao và chu trách nhim v tính xác thc ca bn sao trưc khi np cơ quan có thm quyn.

* Sng h sơ: Đóng quyn thành 01 b.

d) Thi hn gii quyết: 15 ngày làm vic (20 ngày làm vic trong trưng hp Ch ngun thi CTNH thuc đi tưng t tái s dng, sơ chế, tái chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH trong khuôn viên cơ s phát sinh CTNH).

Lưu ý: Thi gian sa đi, b sung h sơ không tính vào thi hn xem xét, cp S đăng ký ch ngun thi CTNH.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính:

- Cơ s sn xut, kinh doanh, dch v có hot đng phát sinh CTNH phi đăng ký ch ngun thi CTNH. Nguyên tc xác đnh ch ngun thi CTNHnhư sau:

+ Căn c vào nơi phát sinh CTNH;

+ Cơ s sn xut, kinh doanh, dch v có phát sinh CTNH bên ngoài cơ s ca mình phi có văn bn tha thun vi t chc, cá nhân qun lý nơi phát sinh v vic la chn gia mt trong hai đi tưng này đ đăng ký ch ngun thi CTNH tr trưng hp CTNH phát sinh do s c hoc trưng hp bt kh kháng;

+ Ch ngun thi CTNH đưc đăng ký chung cho các cơ s phát sinh CTNH do mình s hu hoc điu hành trong phm vi mt tnh hoc đưc la chn mt đim đu mi đ đi din đăng ký chung đi vi cơ s phát sinh CTNH có dng tuyến tri dài trên phm vi mt tnh.

- Các đi tưng sau không phi thc hin th tc lp h sơ đăng ký đ đưc cp S đăng ký ch ngun thi CTNH mà ch phi đăng ký bng báo cáo qun lý CTNH đnh k, bao gm:

+ Cơ s phát sinh CTNH có thi gian hot đng không quá 01 (mt) năm;

+ Cơ s phát sinh CTNH thưng xuyên hay đnh k hàng năm vi tng sng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, tr trưng hp CTNH thuc danh mc các cht ô nhim hu cơ khó phân hu (POP) theo quy đnh ti Công ưc Stockholm v các cht ô nhim hu cơ khó phân hu (sau đây gi tt là Công ưc Stockholm);

+ Cơ s du khí ngoài bin.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: S Tài nguyên và Môi trưng;

- Cơ quan trực tiếp thc hin TTHC: Chi cc Bo v môi trưng;

- Cơ quan phi hp: Đơn v thc hin dch v bưu chính công ích.

g) Kết qu thc hin th tc hành chính: S đăng ký ch ngun thi CTNH hoc Văn bn t chi cp S đăng ký ch ngun thi.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mu đơn, mu t khai:

- Mu đơn đăng ký ch ngun thi CTNH (Ph lc 6.A);

- Mu báo cáo qun lý CTNH đnh k ca ch ngun thi CTNH dành cho đi tưng không phi thc hin th tc đăng ký cp S (Ph lc 4.A).(Kèm theo Thông tư s 36/2015/TT-BTNMT )

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:        

- Lut Bo v môi trưng s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Ngh đnh s 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 ca Chính ph v qun lý cht thi và phế liu;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Thông tư s 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng v qun lý Cht thi nguy hi.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH + Phu luc 6
+ Mau bao cao
+ Phu luc 1
+ Phu luc 2
2 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương + Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%206_1_12.doc
Nộp hồ sơ mức độ 3