Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 7. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình t thc hin:

- c 1: T chc, cá nhân (gi là Ch ngun thi) np h sơ trc tiếp hoc qua dch v bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến v B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

Công chc tiếp nhn kim tra h sơ, trưng hp đy đ, hp l thì tiếp nhn. Đng thi chuyn h sơ Chi cc Bo vi trưng. Thi gian thc hin trong ngày làm vic.

Trưng hp h sơ không đy đ, hp l thì hưng dn b sung theo đúng quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ, Chi cc Bo v môi trưng có trách nhim thm đnh và cp S đăng ký ch ngun thi CTNH. Trưng hp h sơ không đt theo yêu cu thì có văn bn tr li chuyn B phn tiếp nhn theo dõi và chuyn B phn tr kết qu thông báo cho ch d án đến nhn kết qu đ chnh sa, b sung.

- c 3: Sau khi chnh sa, b sung ch đu tư np li ti B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng ti Trung tâm Phc v hành chính công. Đng thi, chuyn h sơ v Chi cc Bo v môi trưng. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

- Bước 4: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhn đưc h sơ đy đ, hp l, Chi cc Bo v môi trưng tham mưu Lãnh đo S Tài nguyên và Môi trưng xem xét và cp li S đăng ký ch ngun thi CTNH theo mu ti Ph lc 6B. Đồng thời chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận theo dõi, chuyển Bộ phận trả kết quả để trả kết quả cho Chủ nguồn thải.

- Trưng hp đăng ký ch ngun thi CTNH thuc đi tưng t tái s dng, sơ chế, tái chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH trong khuôn viên cơ s phát sinh CTNH, S Tài nguyên và Môi trưng tiến hành kim tra cơ s và có trách nhim cp li S đăng ký ch ngun thi CTNH;

- Trưng hp chưa đ điu kin cp li S đăng ký ch ngun thi CTNH, S Tài nguyên và Môi trưng thông báo bng văn bn và nêu rõ lý do.

- c 4: T chc, cá nhân nhn S đăng ký ch ngun thi CTNH ti B phn tr kết qu ca Trung tâm Phc v hành chính công.

b) Cách thc thc hin: Np h sơ trực tiếp hoặc qua dch v bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến v B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

c) Thành phn, slưng h:

c.1) Đi vi trưng hp Cp li S đăng ký ch ngun thi CTNH

* Thành phn h sơ gm:

- Đơn đăng ký ch ngun thi CTNH (mu cp li quy đnh tiPh lc 6.A);

- Bn sao Giy chng nhn đăng ký doanh nghip hoc giy t tương đương.

c.2) Đi vi trưng hp đăng ký t tái s dng, sơ chế, tái chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH bao gm các giy t sau:

- Bn sao báo cáo ĐTM, Kế hoch bo v môi trưng hoc h sơ, giy t tương đương (Bn cam kết bo v môi trưng, Bn đăng ký đt tiêu chun môi trưng, Đ án bo v môi trưng hoc giy t v môi trưng khác) kèm theo quyết đnh phê duyt hoc văn bn xác nhn tương ng;

- Bn sao văn bn chp thun phương án t tái s dng, tái chế, sơ chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH trong trưng hp chưa nm trong báo cáo ĐTM hoc Kế hoch bo v môi trưng hoc h sơ, giy t tương đương;

- Văn bn xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng đi vi cơ s thuc đi tưng lp báo cáo ĐTM (tr trưng hp tích hp vào th tc cp S đăng ký ch ngun thi);

- Bn mô t chi tiết h thng, thiết b hoc phương án cho vic t tái s dng, tái chế, sơ chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH kèm theo kết qu 03 ln ly mu, phân tích đt QCKTMT đi vi các h thng, thiết b x lý và bo v môi trưng - Bn gii trình các đim sa đi, b sung (trưng hp cp li S đăng ký).

* Sng h sơ: 01 b.

d) Thi hn gii quyết:

Thi hn xem xét cp li S đăng ký ch ngun thi CTNH sau khi nhn đưc h sơ hp l, đy đ: 15 ngày làm vic (20 ngày làm vic trong trưng hp đăng ký ch ngun thi CTNH thuc đi tưng t tái s dng, sơ chế, tái chế, x lý, đng x lý, thu hi năng lưng t CTNH trong khuôn viên cơ s phát sinh CTNH, trong đó thi gian S Tài nguyên và Môi trưng tiến hành kim tra cơ s trong thi hn 11 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ đy đ, hp l (Thi gian kim tra đi vi mt cơ s không quá 02 ngày làm vic) và 11 ngày còn li có trách nhim cp li S đăng ký ch ngun thi CTNH).

* Lưu ý: Thi gian sa đi, b sung h sơ không tính vào thi hn xem xét, cp li S đăng ký ch ngun thi CTNH.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính:Các ch ngun thi CTNH đã đưc cp S đăng ký ch ngun thi CTNH khi có thay đi v tên ch ngun thi hoc đa ch, sng cơ s phát sinh CTNH; thay đi, b sung phương án t tái s dng, tái chế, đng x lý, x lý và thu hi năng lưng t CTNH ti cơ s.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: S Tài nguyên và Môi trưng;

- Cơ quan trực tiếp thc hin TTHC: S Tài nguyên và Môi trưng;

g) Kết qu thc hin th tc hành chính: S đăng ký ch ngun thi CTNH (cp li) hoc Văn bn t chi cp li S đăng ký ch ngun thi.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mu đơn: Mu đơn đăng ký ch ngun thi CTNH (Ph lc 6.A kèm theo Thông tư s 36/2015/TT-BTNMT).

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường;

- Ngh đnh s 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 ca Chính ph v qun lý cht thi và phế liu;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Thông tư s 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 ca B trưng B Tài nguyên và Môi trưng v qun lý CTNH.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH + Mau 6a
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương