Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 8. Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi là chủ đầu tư) nộp hồ sơ xin điều chỉnh thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi tắt là hồ sơ) trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Trường hợp đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định.

- Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành lấy ý kiến của các chuyên gia về các nội dung xin thay đổi và tổng hợp ý kiến của các chuyên gia.

- Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường gửi kết quả tổng hợp ý kiến của các chuyên gia về Trung tâm Phục vụ hành chính công để thông báo cho chủ đầu tư biết để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

- Bước 4: Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hồ sơ, Chủ đầu tư nộp lại hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để chuyển Chi cục Bảo vệ môi trường.

* Lưu ý: Thời gian Chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục chấp thuận về môi trường.

- Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ của chủ đầu tư theo yêu cầu và tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận những nội dung xin thay đổi của Dự án. Trường hợp hồ sơ giải trình, chỉnh sửa không đạt theo yêu cầu phải thông báo nêu rõ những điểm cần chỉnh sửa, bổ sung để chủ đầu tư hoàn thiện.

- Bước 6: Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét, có văn bản chấp thuận những nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường xin điều chỉnh, thay đổi của dự án hoặc thông báo lý do không chấp thuận theo quy định.

- Bước 7: Sau khi UBND tỉnh có văn bản chấp thuận, Chi cục Bảo vệ môi trường nhận văn bản và chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công.để theo thông báo và trả kết quả cho Chủ đầu tư.

b) Cách thức thực hiện:  

* Nộp hồ sơ:

- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;

- Gửi qua đường dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; qua đường dịch vụ bưu chính công ích theo nhu cầu.

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:      

- Văn bản xin điều chỉnh thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án;

- Bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;

- Các giấy tờ, tài liệu có liên quan (bản vẽ, hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ  môi trường, kết quả phân tích,…).

* Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường: 09 ngày; UBND tỉnh: 01 ngày).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SởTài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận điều chỉnh thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án hoặc văn bản thông báo lý do không chấp thuận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014

- Nghị địnhsố 18/2015/NĐ-CPngày 14/02/2015 củaChínhphủquy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trườngvà quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản xin điều chỉnh thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án
2 Bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt
3 Các giấy tờ, tài liệu có liên quan