Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 9.1. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp quy định tại điểm 4 khoản 7 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP )

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 6 NGÀY LÀM VIỆC)

* Đi vi các trưng hp quy đnh ti đim 4 khon 7 Điu 1 Ngh đnh 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph.

a) Trình t thc hin:

- Bưc 1: T chc, cá nhân (gi là ch đu tư) np h sơ xin điu chnh thay đi ni dung Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng (sau đây gi tt là h sơ) trc tiếp hoc qua dch v bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến v B phn tiếp nhn ca S i nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc

Công chc tiếp nhn kim tra thành phn, sng h sơ. Trưng hp đy đ, hp l thì tiếp nhn và chuyn h v Chi cc bo v môi trưng. Thi gian thc hin trong ½ ngày.

Trưng hp h sơ không đy đ, hp l thì hưng dn b sung theo đúng quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi gian 05 ngày làm vic k t khi nhn đ h sơ hp l, Chi cc Bo v môi trưng tiến hành ly ý kiến ca các chuyên gia v các ni dung xin thay đi và tng hp ý kiến ca các chuyên gia.

- Bưc 3: Chi cc Bo v Môi trưng bo v môi trưng có trách nhim gi kết qu tng hp ý kiến ca các chuyên gia v B phn tiếp nhn – Trung tâm Phc v hành chính công đ thông báo cho ch đu tư biết đ chnh sa, b sung h sơ. Thi gian thc hin ½ ngày làm vic.

- Bưc 4: Sau khi chnh sa, hoàn thin ni dung h sơ, Ch đu tư np li h sơ ti Trung tâm Phc v hành chính công đ chuyn Chi cc bo v môi trưng. Thi gian trong 1/2 ngày làm việc.

- Bưc 5: Trong thi gian 02 ngày làm vic k t khi nhn đ h sơ hp l, Chi cc Bo v môi trưng có trách nhim kim tra vic chnh sa, b sung h sơ ca ch đu tư theo yêu cu và tham mưu lãnh đo S Tài nguyên và Môi trưng trình UBND tnh xem xét chp thun nhng ni dung xin thay đi ca D án. Trưng hp h sơ gii trình, chnh sa không đt theo yêu cu phi thông báo nêu rõ nhng đim cn chnh sa, b sung đ ch đu tư hoàn thin.

- Bưc 6: Trong thi gian 01 ngày làm vic k t khi nhn đưc văn bn đ ngh ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh xem xét, có văn bn chp thun nhng ni dung Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng xin điu chnh, thay đi ca d án hoc thông báo lý do không chp thun theo quy đnh.

- Bưc 7: Sau khi UBND có văn bn chp thun, Chi cc Bo v Môi trưng nhn văn bn và chuyn v B phn tiếp nhn đ theo dõi và tr kết qu cho Ch đu tư. Thi gian thc hin ½ ngày.

- Bưc 8: Ch đu tư nhn kết qu ti B phn tr kết qu ca Trung tâm Phc v hành chính công.

* Đi vi các trưng hp khác.

a) Trình t thc hin:

- Bưc 1: T chc, cá nhân (gi là ch đu tư) np h sơ xin điu chnh thay đi ni dung Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng (sau đây gi tt là h sơ) trc tiếp hoc qua dch v bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến v B phn tiếp nhn ca Si nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.  

- Bưc 2: Công chc tiếp nhn kim tra thành phn, sng h sơ. Trưng hp đy đ, hp l thì tiếp nhn và chuyn h sơ v Chi cc bo v môi trưng. Thi gian thc hin trong ½ ngày. Trưng hp h sơ không đy đ, hp l thì hưng dn b sung theo đúng quy đnh.

- Bưc 3: Trong thi gian 08 ngày làm vic k t khi nhn đ h sơ hp l, Chi cc Bo v môi trưng tiến hành ly ý kiến Thành viên Hi đng thm đnh v các ni dung xin thay đi và tng hp ý kiến ca các thành viên Hi đng.

- Bưc 4: Chi cc Bo v Môi trưng bo v môi trưng có trách nhim gi kết qu tng hp ý kiến v B phn tiếp nhn Trung tâm Phục vụ hành chính công để thông báo cho chủ đầu tư biết để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. Thời gian thực hiện ½ ngày làm việc.

- Bưc 5: Sau khi chnh sa, hoàn thin ni dung h sơ, Ch đu tư np li h sơ ti Trung tâm Phc v hành chính công đ chuyn Chi cc bo v môi trưng. Thi gian trong 1/2 ngày.

- Bưc 6: Trong thi gian 03 ngày làm vic k t khi nhn đ h sơ hp l, Chi cc Bo v môi trưng có trách nhim kim tra vic chnh sa, b sung h sơ ca ch đu tư theo yêu cu và tham mưu lãnh đo S Tài nguyên và Môi trưng trình UBND tnh xem xét chp thun nhng ni dung xin thay đi ca D án. Trưng hp h sơ gii trình, chnh sa không đt theo yêu cu ca Hi đng thm đnh phi thông báo nêu rõ nhng đim cn chnh sa, b sung đ ch đu tư hoàn thin.

- Bưc 7: Trong thi gian 02 ngày làm vic k t khi nhn đưc văn bn đ ngh ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh xem xét, có văn bn chp thun nhng ni dung Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng xin điu chnh, thay đi ca d án hoc thông báo lý do không chp thun theo quy đnh.

- Bưc 8: Sau khi UBND có văn bn chp thun, Chi cc Bo v Môi trưng nhn văn bn và chuyn v B phn tiếp nhn đ theo dõi và tr kết qu cho Ch đu tư. Thi gian thc hin ½ ngày.

- Bưc 9: Ch đu tư nhn kết qu ti B phn tr kết qu ca Trung tâm Phc v hành chính công.

b) Cách thc thc hin: Np htrực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến về Trung tâm Phc v hành công tnh. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

Trưng hp gi qua dch v bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực  tuyến mức độ 3, Ch đu tư có trách nhim liên lc vi B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng ti Trung tâm Phc v hành chính công qua s đin thoi 02716.254.888 (nhn s nhánh 228) đ đưc xác nhn đã nhn h sơ theo quy đnh.

c) Thànhphn, s lưng h sơ:

* Thành phn h sơ:       

- Văn bn xin điu chnh thay đi ni dung Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng liên quan đến phm vi, quy mô, công sut, công ngh sn xut, các công trình bo v môi trưng phc v giai đon vn hành d án;

- Bn sao quyết đnh phê duyt kèm theo bn sao báo cáo đánh giá tác đng môi trưng ca d án đã đưc phê duyt;

- Các giy t, tài liu có liên quan (bn v, h sơ thuyết minh công trình bo v  môi trưng, kết qu phân tích,…).

* S lưng h sơ: 07 b.

d) Thi hn gii quyết:

- Đi vi các trưng hp quy đnh ti đim 4 khon 7 Điu 1 Ngh đnh 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph: 10 ngày làm vic.

- Đi vi các trưng hp khác: 15 ngày làm vic.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính:T chc, cá nhân đã đưc phê duyt Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tnh;

- Cơ quan thc hin th tc hành chính: STài nguyên và Môi trưng;

- Cơ quan phi hpĐơn v thc hin dch v bưu chính công ích.

g) Kết qu thc hin th tc hành chính: Văn bn chp thun điu chnh thay đi ni dung Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng liên quan đến phm vi, quy mô, công sut, công ngh sn xut, các công trình bo v môi trưng phc v giai đon vn hành d án hoc văn bn thông báo lý do không chp thun.

h) L phí:Không.

i) Tên mu đơn, mu t khai: Không.

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:

- Lut Bo v môi trưng s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Ngh đnh s 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 ca Chính ph quy đnh v quy hoch bo v môi trưng, đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Thông tư s 27/2015/TT-BTNMTngày 29/5/2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng v đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Ngh đnh số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph v sa đi, b sung mt s điu ca các Ngh đnh quy đnh chi tiết, hưng dn thi hành Lut bo v môi trưng

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản xin điều chỉnh thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án
2 Bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt
3 Các giấy tờ, tài liệu có liên quan
Nộp hồ sơ mức độ 3