Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 9. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

 * Đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý:

-  Bước 1: Đối tượng lập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức hoặc thông báo đã nhận đủ hồ sơ trên môi trường mạng đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

-  Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bản điện tử kèm bản gốc hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản scan hồ sơ lên mạng điện tử giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết).

- Bước 3: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bản điện tử kèm bản gốc hợp lệ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi, cơ quan có thẩm quyền giải quyết. (Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết).

- Bước 4: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bản điện tử kèm bản gốc hợp lệ, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công; gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công). Scan kết quả lên mạng điện tử và chuyển trả kết quả về Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.

- Bước 5: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Đơn (Mẫu HS5-Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH); riêng đối với thân nhân liệt sĩ sử dụng bản khai (Mẫu LS4- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH) Kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin (giấy khai sinh, văn bản cải chính hộ tịch, hộ khẩu  . . ...)

+ Hồ sơ người có công;

+ Văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30  ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện: Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công), cơ quan liên quan theo thẩm quyền; đơn vị dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh.

g) Kết quả thực hiện: Thông báo điều chỉnh thông tin

h) Phí, lệ phí: không                                 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn (Mẫu HS5 -Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH); bản khai (Mẫu LS4- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC thực hiện: Người có công với cách mạng đề nghị sửa đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; thân nhân (gọi chung là thông tin cá nhân) ghi trong hồ sơ người có công để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch; Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về thủ tục lập hồ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân”.

- Thông tư số 16/2014/TT-/BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn (Mẫu HS5) kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin + Mẫu HS5
2 Hồ sơ người có công
3 Văn bản đính chính cửa cơ quan có thẩm quyền
4 Đơn (Mẫu LS4) kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin(Bản khai) + Mẫu LS4
Nộp hồ sơ mức độ 3