Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 12. Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

*Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ:

- Bước 1: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm c của thủ tục này gửi đến cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin di chuyển hài cốt liệt sĩ, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

* Nơi quản lý mộ liệt sĩ:                               

- Bước 1: Thân nhân liệt sỹ lập hồ sơ theo quy định gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc.

 Đối với mộ liệt sỹ an táng tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh:

+ Phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ (mẫu số 13-MLS);

+ Sau khi có biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ, thân nhân liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 14-MLS) để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ và nơi an táng hài cốt liệt sĩ (đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Đối với mộ liệt sỹ an táng tại nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp không có Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ) lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ (mẫu số 13-MLS);

+ Lưu giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ;

+ Lập Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 14-MLS) để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ và nơi an táng hài cốt liệt sĩ (đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

+ Kiểm tra thủ tục, căn cứ giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ và văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết di chuyển hài cốt liệt sĩ thực hiện chi hỗ trợ theo quy định cho thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.

* Nơi đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ:

- Bước 1: Tại Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

+ Tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ;

+ Xác nhận việc an táng mộ liệt sĩ do gia đình quản lý theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ (mẫu số 15-MLS).

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm lưu Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý mộ chuyển đến trong hồ sơ quản lý mộ liệt sĩ.

- Bước 2: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ căn cứ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc an táng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý thực hiện chi hỗ trợ theo quy cho thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ

- Bước 3:  Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

+ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” có chứng thực;

+ Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ;

Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sĩ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc, trong đó:

- Cấp huyện: 02 ngày;

- Cấp tỉnh:   01 ngày;

đ) Đối tượng thực hiện: Thân nhân liệt sĩ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện: Hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: theo mẫu số 12-MLS; mẫu số 03-GGT; mẫu số 13-MLS; mẫu số 14-MLS; mẫu số 15-MLS (Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên bộ Bộ Lao động - TB&XH  Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ

- Thông tư số 101/2018/TT- BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính, quy đinh quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú + Mẫu số 12-MLS
2 Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” có chứng thực
3 Một trong các giấy tờ liên quan khác