Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 9. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT giải quyết. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT nhận và bàn giao hồ sơ cho bộ phận Trồng trọt – BVTV giải quyết. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

- Bước 2: Bộ phận Trồng trọt – BVTV thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 07 ngày làm việc. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đồng thời gửi kết quả về bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống dịch vụ đã đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, QL14, P. Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật  (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

  - Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

  - Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự)

  - Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lăm, chương trình văn hoá, thể thao).

    * Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

  d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

  đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

  e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyến quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, hội thảo

  h. Phí, lệ phí: 600.000 đồng.

  Theo quy định tại Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (Mục I, Biểu phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Đối với các trường hợp quảng cáo trên các phương tiện:

  - Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương;

  - Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển  hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

  - Phương tiện giao thông;

  - Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lăm, chương trình văn hoá, thể thao;

  - Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

  - Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

  - Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

  - Căn cứ Nghị định số  181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

  - Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

  - Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị + Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo
2 Bản sao chụp GCN đăng ký thuốc bảo vệ thực vật
3 Sản phẩm quảng cáo
4 Danh sách báo cáo viên