Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 35 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới và nhận kết quả; nộp lệ phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ số 727, QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo các bước sau:

- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 2: Căn cứ vào yêu cầu quản lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đề xuất của chủ đầu tư, Sở Xây dựng xem xét thẩm định hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có). Nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo hồ sơ thẩm định của Sở Xây dựng; nếu hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định, Sở Xây dựng có văn bản trả lời cho chủ đầu tư.

- Bước 3: Tổ chức thực hiện TTHC nhận Quyết định phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận và nộp lệ phí theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; các phụ lục tính toán kèm theo; các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan (văn bản chấp thuận chủ trương lập quy hoạch của UBND tỉnh).

- Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian thẩm định tại Sở Xây dựng là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình phê duyệt của Sở Xây dựng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

h) Lệ phí: Thực hiện thu phí theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án
2 Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ
3 Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch
4 Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án
5 Các phụ lục tính toán kèm theo
6 Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định
7 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
8 Năng lực đơn vị tư vấn thiết kế
Nộp hồ sơ mức độ 4