Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư đề nghị Thẩm định thiết kế cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và nhận phiếu hẹn.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở của Chủ đầu tư.  Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến chủ đầu tư về lý do không thẩm định

- Bước 3: Đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công .

b) Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế của chủ đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP(bản chính)

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn nhà nước) hoặc giấy chứng nhận đầu tư (doanh nghiệp nước ngoài) (bản sao)

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản chấp thuận về môi trường của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về lĩnh vực  môi trường (bản sao)

- Bản sao Hồ sơ khảo sát địa chất hoặc bản chính bản cam kết khảo sát địa chất của chủ đầu tư;

- 02 bộ hồ sơ thiết kế cơ sở (bao gồm bản vẽ, thuyết minh và tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán) đã được thẩm duyệt về PCCC kèm theo bản sao văn bản thẩm duyệt về giải pháp phòng cháy chữa cháy.

Bản vẽ TKCS:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế cơ sở (bản sao).

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.(bản sao)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở và bản vẽ có dấu thẩm định của Ban Quản lý Khu kinh tế. Trường hợp hồ sơ không phù hợp, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ có Công văn trả lời và trả toàn bộ hồ sơ đề nghị thẩm định lại chủ đầu tư.

h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ trình Thẩm định thiết kế cơ sở (mẫu Tờ trình ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở + Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở.docx
2 VB thuận chủ trương đầu tư xây dựng/GCN DK đầu tư
3 VB thẩm duyệt về PCCC, báo cáo đánh giá tác động môi trường
4 Hồ sơ khảo sát xây dựng
5 HS thiết kế cơ sở
6 Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, TKCS
7 Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì TK