Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 28. Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Các cơ quan, đơn vị; Các tổ chức, cá nhân thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian giải quyết là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Thẩm định:Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế đều kiện sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; nếu đủ điều kiện thì trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 06 ngày.

- Bước 4:

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; cho phép hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; nếu chưa quyết định hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 02 ngày.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày .

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học của giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: Tờ trình sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học …(tên trung tâm);

Mẫu: Đề án sáp nhập, chia, tách trường trung tâm ngoại ngữ, tin học.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm
2 Đề án kiện sáp nhập, chia tách trung tâm
3 Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm
4 Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm
5 Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo
6 Cơ sở vật chất
7 Cơ cấu tổ chức
8 Sơ yếu lý lịch