Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 19. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức, cá nhân thực lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, các nội dung thể hiện trong Đề án nếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện thành lập trường trung học phổ thông chuyên; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 09 ngày.

- Bước 4:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên; nếu chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 04 ngày.

- Bước 5: Trả kết quả

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc thành lập trường;

- Đề án thành lập trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo Bản sao điện tử có chứng thực điện tử văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:16 ngày .

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức hoặc cá nhân, cơ sở giáo dục đại học.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu: Tờ trình thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục;

- Mẫu: Đề án thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục …(tên trường).

- Mẫu: Quyết định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của trường chuyên.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đề án thành lập trường
2 Tờ trình về Đề án thành lập trường
3 Sơ yếu lí lịch
4 Ý kiến bằng văn bản
5 Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến