TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 35. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.000181.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước);

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, thì trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Thời gian giải quyết: 02 ngày

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết: 8 ngày

- Bước 3:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 1,5 ngày

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Sở GD&ĐT cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: Tờ trình về việc cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Cơ sở vật chất:

+ Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sách, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định;

+ Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và lứa tuổi tâm lý người học.

- Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên:

+ Có đủ điều kiện sức khỏe;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời kỳ bị kỹ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

- Giáo trình tài liệu:

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tư chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt nam, không trái với các quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị cấp phép
2 Giấy phép đăng ký kinh doanh
3 Danh sách, lý lịch trích ngang
4 Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện