Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 30. Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 14 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Tổ chức, cá nhânthực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, Đề án thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập nếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian giải quyết là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 08 ngày.

- Bước 4:

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; nếu chưa quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập thì có văn bản thông báo cho Sở Nội vụ và tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả. Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập;

- Đề án thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập theo quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày .

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu: Tờ trình Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập;

- Mẫu: Đề án Thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập…(tên trung tâm).

- Mẫu: Quyết định thành lập.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Việc thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập, cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đề án thành lập Trung tâm
2 Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm
3 Ý kiến bằng văn bản
4 Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến
5 Hồ sơ trình Chủ tịch UBND
6 Văn bản thẩm định
7 Dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm