Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a)Trình tự thực hiện:

- Bước: Khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được trợ giúp pháp lý phải gửi đơn (nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý) và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến yêu cầu thay đổi hoặc trực tiếp đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nơi thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý để trình bày yêu cầu của mình) Trung tâm trợ giúp pháp lý phải ghi rõ lại yêu cầu thay đổi của người được trợ giúp pháp lý để họ ký tên hoặc điểm chỉ.

- Bước 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý hợp lệ, Giám đốc Trung tâm ra quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý và cử người đủ tiêu chuẩn để tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý có chất lượng)

b)Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ Trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý;

+ Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu thay đổi

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.                                                  

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

- Cơ quan trực tiếp trực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

 - Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị thay đổi người
2 Các giấy tờ, tài liệu liên quan