Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 8. Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

- Bước 2: Thông báo công khai trên các phưong tiện đại chúng ở địa phương để nhân dân biết..

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ.

+ Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý,

+ Công văn thông báo trên thông tin đại chúng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d)Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức                                                             

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư Pháp

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.        

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

        - Luật số 69/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Trợ giúp pháp lý;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

 - Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong họat động trợ giúp pháp lý.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Quyết định thu hồi
2 Công văn thông báo trên thông tin đại chúng