Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 9. Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người được trợ giúp pháp lý gửi đơn khiếu nại đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đề nghị Giám đốc Trung tâm giải quyết;

- Bước 2: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước xem xét ra quyết định giải quyết khiếu nại;

- Bước 3: Người khiếu nại không đồng ý với Quyết định của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thì gửi đơn lên Giám đốc Sở Tư pháp;

- Bước 4: Giám đốc Sở Tư pháp xem xét ra Quyết định giải quyết khiếu nại

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà Nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn khiếu nại của người được trợ giúp pháp lý;

+ Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

+ Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc Trong đó:

- Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại;

- Giám đốc Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân                                                          

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

        -  Luật số 69/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Trợ giúp pháp lý

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn khiếu nại
2 Quyết định giải quyết khiếu nại
3 Quyết định giải quyết khiếu nại