Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 12. Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

 - Bước 1: Văn phòng Luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật gửi đơn đề nghị thay đổi kèm theo Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Bước 2: Sở Tư pháp cấp mới giấy đăng ký, trong trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý ;

+ Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức                                                             

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư Pháp

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.        

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu 4).

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu 5).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật số 69/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Trợ giúp pháp lý;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

 - Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong họat động trợ giúp pháp lý.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật + 5_%20Thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20n%E1%BB%99i%20dung%20Gi%E1%BA%A5y%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20tham%20gia%20tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD.docx