Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 10. Hồ sơ bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. 
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ. Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:
     + Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 
     + Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ. 
     - Bước 3: Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận.
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
-  Thành phần hồ sơ:
+ Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan;
+ Bản sao quyết định tuyển dụng;
+ Báo cáo kết quả của người tập sự; Bản nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự; Bản nhận xét của Thủ trưởng cơ quan sử dụng công chức, viên chức;
+ Văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch đề nghị bổ nhiệm;
+ Bản photo sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc (trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công 01 ngày, Sở Nội vụ 05 ngày, trả hồ sơ 01 ngày) .
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức.
h) Tên mẫu tờ đơn, mẫu tờ khai: Không.
i) Phí, lệ phí: Không.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trong thời gian tập, thử việc phải hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 - Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 - Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 - Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Bình Phước quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước.


 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan
2 Quyết định tuyển dụng
3 Báo cáo kết quả của người tập sự
4 Bản nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự
5 Bản nhận xét của Thủ trưởng cơ quan sử dụng công chức, viên chức
6 Văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch đề nghị bổ nhiệm
7 Sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có).
Nộp hồ sơ mức độ 3