Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 14. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Quy trình nộp hồ sơ

- Cơ quan, đơn vị gửi đầy đủ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thành phần hồ sơ theo Điều 9 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh ban hành trình tự, thụ tục mở lớp và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định, viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng CCVC&TCBM - Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

+ Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện (Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2. Phòng CCVC&TCBM thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

- Thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Nội vụ: Thời hạn 09 ngày làm việc đối với cử đi đào tạo sau đại học, đào tạo các lớp đại học mở tại tỉnh. Thời hạn 05 ngày làm việc đối với tham gia các lớp bồi dưỡng.

- Thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét. Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc.

+ Chủ tịch UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Thời gian thực hiện 4 ngày làm việc.

Bước 3. UBND tỉnh xem xét, ký quyết định cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy

- Đối với trường hợp Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cử đi đào tạo sau đại học, quyết định mở lớp tại tỉnh, quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ quản lý đi bồi dưỡng. Thời gian thực hiện 7 ngày làm việc (Sở Nội vụ 03 ngày làm việc, UBND tỉnh 04 ngày làm việc).

- Đối với trường hợp UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định cử đi bồi dưỡng các lớp mở tại tỉnh. Thời gian thực hiện 4 ngày làm việc.

Bước 4. UBND tỉnh, Sở Nội vụ chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thời gian được tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến và trên hệ thống dịch vụ trực tuyến).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng;

+  Thông báo chiêu sinh, thông báo trúng tuyển hoặc thông báo nhập học của cơ sở đào tạo;

+ Đơn xin đi học và bản cam kết có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của cơ quan, đơn vị;

+  Đối với Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 02 tháng trở lên phải gửi sơ yếu lý lịch về Sở Nội vụ trước 30 ngày tính đến ngày nhập học để xác minh lý lịch.

- Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học; đào tạo đại học: Thời hạn 10 ngày làm việc.

- Trường hợp cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng: Thời hạn 05 ngày làm việc.

* (Không áp dụng đối với các trường hợp đi đào tạo sau đại học; đào tạo đại học; đi bồi dưỡng phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

- Quyết định mở lớp đi đào tạo, bồi dưỡng.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản cam kết.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối tượng, điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học: Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

- Điều kiện đào tạo sau đại học

+ Đối với cán bộ, công chức: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

+ Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Đối với bồi dưỡng:

Nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức vụ, ngạch, bậc, chức danh vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chứcđược cử đi bồi dưỡng.

- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo Quy định tuyển chọn của tỉnh.

- Một số quy định khác:

Các trường hợp đào tạo, bồi dưỡng do yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc thành lập mới, nâng cấp hoặc chia tách đơn vị, đào tạo sau đại học để tạo nguồn cán bộ chuyên môn giỏi hoặc chuyên gia đầu ngành sẽ do UBND tỉnh quyết định tùy theo điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BPC-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng
2 Đơn xin đi học và bản cam kết có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị + Ban cam ket
3 Thông báo chiêu sinh, thông báo trúng tuyển hoặc thông báo nhập học của cơ sở đào tạo
4 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứchàng năm của cơ quan, đơn vị
Nộp hồ sơ mức độ 3