Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5.1. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (dưới 500 lao động )

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 22 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện

 - Bước 1: Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần huy động để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và  đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (có kèm theo xác nhận của chủ đầu tư) theo Mẫu số 4 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH và lập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã kê khai thì nhà thầu thực hiện theo Mẫu số 5 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định

- Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hồ sơ báo cáo UBND tỉnh.

- Bước 3: Sau khi nhận được báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời hạn 03 ngày làm việc UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh giới thiệu cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu.

- Bước 4: Sau 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu, thì trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, doanh nghiệp dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh phải có văn bản gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nhận được văn bản không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu của trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, doanh nghiệp dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh, trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo mẫu số 06 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH và trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ½ ngày làm việc.

- Bước 6: Sau khi nhận văn bản từ văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp .

c)Thành phần, số lượng hồ sơ

*Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị tuyển lao động Việt Nam.

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải có thêm xác nhận của chủ đầu tư về việc chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động nước ngoài cần sử dụng của nhà thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 44 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu được giới thiệu lao động Việt Nam hoặc được chấp thuận tuyển người lao động nước ngoài.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (Mẫu số 4 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

- Văn bản xin điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 5 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

- Văn bản cho phép tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam (Mẫu số 6 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Nhà thầu có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc điều chỉnh, bổ sung số lao động đã xác định trong hồ sơ dự thầu.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị tuyển lao động + Văn bản đề nghị tuyển lao động
2 Văn bản xin điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài + Văn bản xin điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
3 Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải có thêm xác nhận của chủ đầu tư về việc chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động nước ngoài cần sử dụng của nhà thầu. + mẫu
Nộp hồ sơ mức độ 3