Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2.2 Phê duyệt sau thẩm định báo cáo đánh giá môi trường

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 9 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình t thc hin:

a.1) Thm đnh Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng

- Bưc 1: T chc, cá nhân (gi là Ch đu tư) np h sơ trực tiếp ti B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

B phn tiếp nhn kim tra thành phn, s lưng h sơ đy đ, hp l ca h sơ và tiếp nhn. Đng thi, chuyn h sơ đến Chi cc Bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng. Thi gian thc hin trong 1/2 ngày làm vic.

Trưng hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn ch đu tư b sung, hoàn chnh theo quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi hn 02 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim kim tra thành phn h sơ đáp ng yêu cu đ thm đnh và đăng ký lch vi Văn phòng UBND tnh đ hp thm đnh.

Trưng hp h sơ không đáp ng yêu cu thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim thông báo bng văn bn đ ch đu tư chnh sa, b sung.

- Bưc 3:Trong thi hn 02 ngày làm vic k t ngày nhn đưc Công văn đăng ký lch ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh b trí lch hp và t chc hp Hi đng thm đnh cho d án theo quy đnh.

Trưng hp UBND tnh không b trí đưc lch hp thm đnh báo cáo đánh giá tác đng môi trưng thì trong thi gian 01 ngày làm vic k t ngày nhn đưc Công văn đăng ký lch ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh có văn bn y quyn cho S Tài nguyên và Môi trưng đ t chc thm đnh cho d án theo quy đnh.

Sau khi nhn đưc Thư mi tham d Hi đng thm đnh ca S Tài nguyên v Môi trưng, Ch đu tư liên h Trung tâm Phc v hành chính công đóng phí, l phí theo quy đnh

- Bưc 4: Sau 01 ngày làm vic k t ngày t chc phiên hp chính thc Hi đng thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim ban hành văn bn thông báo kết qu thm đnh đến Ch đutư.

- Bưc 5: Sau 1/2 ngày làm vic k t ngày ban hành văn bn thông báo kết qu thm đnh, Chi cc Bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng tr kết qu v B phn tiếp nhn đ theo dõi và giao B phn tr kết qu.

- Bưc 6: Trung tâm Phc v hành chính công tr kết qu cho ch đu tư; thu l phí, phí (nếu có) theo đúng quy đnh.

* Lưu ý: Thi hn ch đu tư chnh sa, hoàn thin và gi li cơ quan có thm quyn ti đa là 12 tháng, k t ngày nhn đưc thông báo ca cơ quan thm đnh, phê duyt.

a.2)  Phê duyt sau thm đnh báo cáo đánh giá tác đng môi trưng

- Bưc 1: Ch đu tư np h sơ đã chnh sa ti B phn tiếp nhn Trung tâm Phc v hành chính công.

B phn tiếp nhn kim tra thành phn, s lưng h sơ đy đ, hp l ca h sơ và tiếp nhn. Đng thi, chuyn h sơ đến Chi cc bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng. Thi gian thc hin trong 1/2 ngày làm vic.

Trưng hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn ch đu tư b sung, hoàn chnh theo quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ, Chi cc bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim kim tra vic chnh sa h sơ ca Ch đu tư theo yêu cu ca Hi đng thm đnh, S Tài nguyên và  Môi trưng trình UBND tnh ban hành quyết đnh phê duyt báo cáo đánh giá tác đng môi trưng cho d án.

Trưng hp h sơ không đáp ng yêu cu phê duyt, S Tài nguyên và Môi trưng phi thông báo bng văn bn đ ch đu tư chnh sa, b sung đt yêu cu.

- Bưc 3: Trong thi hn 02 ngày làm vic k t ngày nhn đưc T trình đ ngh phê duyt ca S Tài nguyên và Môi trưng, Văn phòng UBND tnh có trách nhim trình Ch tch UBND tnh xem xét ban hành quyết đnh phê duyt báo cáo đánh giá tác đng môi trưng cho d án theo quy đnh.

- Bưc 4: Trong thi hn 01 ngày làm vic sau khi báo cáo đánh giá tác đng môi trưng đã đưc phê duyt, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim xác nhn vào mt sau trang ph bìa ca tng bn báo cáo đánh giá tác đng môi trưng.

- c 5: Sau 1/2 ngày làm vic k t ngày xác nhn vào mt sau trang ph bìa ca tng bn báo cáo, Chi cc Bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng tr kết qu v B phn tiếp nhn đ theo dõi và giao B phn tr kết qu và chuyn kết qu v B phn tiếp nhn đ theo dõi và giao B phn tr kết qu tr cho Ch đu tư.

b) Cách thc thc hin: Np htrực tiếp và nhn kết qu ti Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

c)Thành phn, s lưng h sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

c.1) Xin thm đnh báo cáo đánh giá tác đng môi trưng

- 01 văn bn ca ch d án đ ngh thm đnh báo cáo đánh giá tác đng môi trưng;

- 07 bn báo cáo đánh giá tác đng môi trưng ca d án. Trưng hp sng thành viên hi đng thm đnh nhiu hơn 07 ngưi, hoc trong trưng hp cn thiết khác theo yêu cu ca công tác thm đnh, ch d án phi cung cp thêm sng báo cáo đánh giá tác đng môi trưng;

- 01 bn báo cáo nghiên cu kh thi hoc báo cáo d án đu tư hoc tài liu tương đương khác.

c.2) Xin phê duyt sau thm đnh báo cáo đánh giá tác đng môi trưng

- 01 văn bn đ ngh phê duyt báo cáo đánh giá tác đng môi trưng, trong đó gii trình rõ nhng ni dung đã đưc chnh sa, b sung theo kết lun ca Hi đng thm đnh, tr trưng hp không phi chnh sa, b sung;

- 04 bn Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng đưc đóng thành quyn gáy cng, ch d án ký vào phía dưi ca tng trang báo cáo k c ph lc kèm theo 01 đĩa CD trên đó cha 01 tp văn bn đin t đnh dng đuôi “.doc” cha ni dung báo cáo và 01 tp văn bn đin t đnh dng đuôi “.pdf” cha ni dung đã quét (scan) ca toàn b báo cáo (k c ph lc).

* Sng h sơ: 01 b.

d) Thi hn gii quyết: 15 ngày làm vic, k t ngày nhn đ h sơ hp l. Trong đó:

- Thi hn thm đnh: 06 ngày làm vic, k t ngày nhn đ h sơ hp l;

- Thi hn phê duyt: 09 ngày làm vic, k t ngày nhn đưc đy đ h sơ hp l.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính: Ch d án.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính:

- Cơ quan có thm quyn quyết đnh: UBND tnh BìnhPhưc;

- Cơ quan trc tiếp thc hin TTHC: Chi cc Bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng;

g) Kết qu thc hin th tc hành chính:

- Quyết đnh phê duyt báo cáo đánh giá tác đng môi trưng;

- Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng đã đưc phê duyt đưc xác nhn vào mt sau trang ph bìa.

h) Phí, L phí: Thc hin theo quy đnh ti Điu 9 quy đnh mc thu, qun lý, s dng mt s loi phí và l phí trên đa bàn tnh Bình Phưc ban hành kèm theo Ngh quyết s 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 ca HĐND tnh Bình Phưc.

i) Tên mu đơn, mu t khai:

- Mu 5 Ph lc VI Mc I: Mu văn bn đ ngh thm đnh báo cáo đánh giá tác đng môi trưng;

- Mu 4a Ph lc VI Mc I: Mu trang bìa, trang ph bìa ca báo cáo đánh giá tác đng môi trưng;

- Mu 4b Ph lc VI Mc I: Mu cu trúc và ni dung ca báo cáo đánh giá tác đng môi trưng;

- Mu xác nhn báo cáo đánh giá tác đng môi trưng đã đưc phê duyt

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Ch d án phi tiến hành tham vn cng đng theo quy đnh ti khon 4 Điu 1 Ngh đnh s 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 ca Chính ph.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:        

- Lut Bo v môi trưng ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Ngh đnh s 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính ph quy đnh v Quy hoch bo v môi trưng, đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Thông tư s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng v đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph v sa đi, b sung mt s điu ca các Ngh đnh quy đnh chi tiết, hưng dn thi hành Lut bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Quyết đnh s 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 ca UBND cp tnh  v vic ban hành Quy đnh mc thu, qun lý, s dng mt s loi phí và l phí trên đa bàn tnh Bình Phưc.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường + Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
2 Bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng thành quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo; + mau 4a
+ Mau 4b
+ Mau xac nhan
3 01 đĩa CD trên đó chứa 01 tệp“.doc” và 01 tệp“.pdf