Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3.2 Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 9 NGÀY LÀM VIỆC)

- Đi vi các d án khai thác khoáng sn đưc phê duyt báo cáo đánh giá tác đng môi trưng sau ngày 01/7/2019 thì phương án ci to, phc hi môi trưng là mt phn trong báo cáo đánh giá tác đng môi trưng. Trình t th tc theo trình t th tc Thm đnh, phê duyt báo cáo đánh giá tác đng môi trưng.

- Đi vi các d án khai thác khoáng sn đã đưc phê duyt báo cáo đánh giá tác đng môi trưng hoc xác nhn kế hoch bo v môi trưng trưc ngày 01/7/2019 nhưng chưa có phương án đưc phê duyt thì thc hin theo trình t, th tc này.

a) Trình t thc hin:

a.1) Thm đnh phương án ci to, phc hi môi trưng

- Bưc 1:T chc, cá nhân (gi là ch đu tư) np h sơ trự c tiếp ti B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng ti Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

B phn tiếp nhn kim tra thành phn, s lưng h sơ đy đ, hp l ca h sơ và tiếp nhn. Đng thi, chuyn h sơ đến Chi cc bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng. Thi gian thc hin 1/2 ngày làm vic.

Trưng hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn ch đu tư b sung, hoàn chnh theo quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi hn 02 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ đáp ng yêu cu đ thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim trình UBND tnh thành lp Hi đng thm đnh phương án ci to, phc hi môi trưng và đăng ký lch hp vi UBND tnh đ hp thm đnh. Trưng hp không đáp ng yêu cu thm đnh, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim thông báo bng văn bn đ ch đu tư chnh sa, b sung.

- Bưc 3: Trong thi hn 02 ngày làm vic k t ngày nhn đưc T trình đ ngh ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh xem xét ban hành Quyết đnh thành lp Hi đng thm đnh phương án ci to, phc hi môi trưng, b trí lch hp và t chc hp Hi đng thm đnh.

Trưng hp UBND tnh không b trí đưc lch hp thm đnh thì trong thi gian 01 ngày làm vic k t ngày nhn đưc Công văn đăng ký lch ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh có văn bn y quyn cho S Tài nguyên và Môi trưng đ t chc thm đnh.

Sau khi nhn đưc Thư mi tham d hi đng thm đnh ca S Tài nguyên và Môi trưng, Ch đu tư liên h Trung tâm phc v hành chính công đ đóng phí, l phí theo quy đnh.

- Bưc 4: Sau 01 ngày làm vic k t ngày t chc hp thm đnh phương án ci to, phc hi môi trưng, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim ban hành văn bn thông báo kết qu đến ch đu tư.

- Bưc 5: Sau ½ ngày làm vic k t ngày ban hành văn bn thông báo kết qu thm đnh, Chi cc Bo v môi trưng – S Tài nguyên và Môi trưng tr kết qu v B phn tiếp nhn đ theo dõi và chuyn B phn tr kết qu.

- Bưc 6: Trung tâm Phc v hành chính công thông báo ch đu tư biết và nhn kết qu.

a.2) Phê duyt sau thm đnh phương án ci to, phc hi môi trưng

- Bưc 1:Ch đu tư np h sơ đã chnh sa ti B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng ti Trung tâm Phc v hành chính công.

B phn tiếp nhn kim tra thành phn, s lưng h sơ đy đ, hp l ca h sơ và tiếp nhn. Đng thi, chuyn h sơ đến Chi cc bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng. Thi gian thc hin 1/2 ngày làm vic.

Trưng hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn ch đu tư b sung, hoàn chnh theo quy đnh.

* Lưu ý: Thi hn ch đu tư chnh sa, hoàn thin và gi li cơ quan có thm quyn ti đa là 06 tháng, k t ngày nhn đưc thông báo ca cơ quan thm đnh, phê duyt.

- Bưc 2: Trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn đưc h sơ đã chnh sa, S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim kim tra vic chnh sa h sơ ca ch đu tư theo yêu cu ca Hi đng thm đnh trình UBND tnh ban hành Quyết đnh phê duyt phương án ci to, phc hi môi trưng cho d án.

Trưng hp h sơ chnh sa không đt theo yêu cu ca Hi đng thm đnh phi thông báo nêu rõ nhng đim cn chnh sa, b sung đ ch đu tư hoàn thin.

- Bưc 3:Trong thi hn 02 ngày làm vic k t ngày nhn đưc T trình đ ngh phê duyt ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh xem xét ban hành quyết đnh phê duyt phương án ci to, phc hi môi trưng cho d án theo quy đnh.

- Bưc 4: Trong thi hn 01 ngày làm vic sau khi phương án ci to, phc hi môi trưng đã đưc phê duyt, Chi cc Bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim xác nhn vào mt sau trang ph bìa ca tng bn phương án ci to, phc hi môi trưng;

- Bưc 5: Chi cc Bo v môi trưng - S Tài nguyên và Môi trưng chuyn kết qu gii quyết đến B phn tiếp nhn đ theo dõi và chuyn B phn tr kết qu đ tr kết qu. Thi gian thc hin ½ ngày. Trung tâm Phc v hành chính công thông báo ch đu tư biết và nhn kết qu.

b) Cách thc thc hin: Np h trực tiếp và nhn kết qu ti Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

c)Thành phn, s lưng h sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

c.1) Xin thm đnh phương án c ito, phc hi môi trưng

- 01 văn bn ca ch d án đ ngh thm đnh phương án ci to, phc hi môi trưng;

- 07 bn phương án ci to, phc hi môi trưng;

- 01 bn sao báo cáo đánh giá tác đng môi trưng hoc kế hoch bo v môi trưng hoc bn cam kết bo v môi trưng hoc bn đăng ký đt tiêu chun môi trưng hoc đ án bo v môi trưng đơn gin hoc đ án bo v môi trưng chi tiết đã đưc phê duyt hoc xác nhn.

c.2) Xin phê duyt sau thm đnh phương án ci to, phc hi môi trưng

- 01 văn bn đ ngh phê duyt phương án, trong đó gii trình rõ nhng ni dung đã đưc chnh sa, b sung theo kết lun ca Hi đng thm đnh, tr trưng hp không phi chnh sa, b sung;

- 03 bn phương án ci to, phc hi môi trưng đưc đóng du giáp lai kèm theo mt (01) đĩa CD ghi toàn b d liu.

* Ghi chú: Trưng hp ch d án là cá nhân thì ký vào phía dưi tng trang ni dung bn phương án ci to, phc hi môi trưng thay cho vic đóng du giáp lai.

* Sng h sơ: 01 b.

d) Thi hn gii quyết: 15 ngày làm vic.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính: Cá nhân, t chc khai thác khoáng sn.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: y ban nhân dân tnh;

- Cơ quan trực tiếp thc hin: S Tài nguyên và Môi trưng;

g) Kết qu thc hinthtchànhchính:

- 01 Quyết đnh phê duyt phương án ci to, phc hi môi trưng;

- 01 bản phương án ci to, phc hi môi trưng đã được phê duyệt và ký xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa.

h) Phí, l phí: Thu theo quy đnh ti Thông tư s 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng v ci to, phc hi môi trưng trong hot đng khai thác khoáng sn.

i) Tên mu đơn, mu t khai:

- Ph lc s 1A: Văn bn đ ngh thm đnh phương án (ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTNMT);

- Ph lc s 2: Cu trúc và hưng dn xây dng ni dung phương án (ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTNMT);

- Ph lc s 10:Mu xác nhn mt sau trang ph bìa ca Phương án (ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTNMT);

- Ph lc s 11: Phương pháp tính và d toán chi phí ci to, phc hi môi trưng (ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTNMT).

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:        

- Lut Bo v môi trưng s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Lut Khoáng sn s 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Ngh đnh s 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Bo v môi trưng;

- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Thông tư s 38/2015/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm 2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng v ci to, phc hi môi trưng trong hot đng khai thác khoáng sn.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị phê duyệt phương án, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung + Văn bản đề nghị phê duyệt phương án
2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được đóng dấu giáp lai + Phu luc 2
+ Phu luc 10
+ Phu luc 11
3 01 đĩa CD trên đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).