Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định, lập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan LĐTBXH cấp huyện trong thời gian ½ ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, sau khi thẩm định nếu đúng với quy định của pháp luật, Trưởng Phòng cơ quan LĐTBXH cấp huyện làm văn bản tiếp nhận. Trường hợp phát hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trái với quy định của pháp luật, làm văn bản trả lời không tiếp nhận và hướng dẫn theo quy định và chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa cấp huyện trong thời gian ½ ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ: Hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. (Có ý kiến xác nhận/tham gia của Ban chấp hành công đoàn).

 *Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d)Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan LĐTBXH cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan LĐTBXH cấp huyện

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có):Không quy định

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

k) Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định;

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

l) Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động 2012;

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

- Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/05/2019 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiên lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung.
2 Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản riêng) trong đó nêu rõ các ý kiến thống nhất, ý kiến không thống nhất đối với hệ thống thang lương, bảng lương, định mức ao động do doanh nghiệp xây dựng, đề nghị đăng ký và các ý kiến đề xuất điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương (nếu có).

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Bộ luật Lao động 2012; 10_2012_QH13_142187.doc
2 Văn bản hợp nhất số 4759/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; 4759_VBHN-BLDTBXH_399845.doc
3 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 17_2015_TT-BLDTBXH_273586.pdf
4 Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động tại từng thời điểm./
Nộp hồ sơ mức độ 3