TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 10. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.004959.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Sau khi tiếp nhận đơn của một trong hai bên liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Bộ phận tiếp nhận một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, đồng thời chuyển Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trong thời gian ½ ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

Sau khi có kết quả, chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa cấp huyện trong thời gian ½ ngày làm việc.

Lưu ý: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d)Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không quy định.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

k) Yêu cầu, điều kiện: Tranh chấp lao động về quyền

l) Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động 2012;

- Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Bộ luật Lao động 2012; 10_2012_QH13_142187.doc