Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 85. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.000279.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân lập một (01) bộ hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của ngành Công Thương thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

- Bước 2: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;

- Bước 3: Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG cho thương nhân.

- Bước 4: Thương nhân nhận kết quả theo dịch vụ đã cam kết hoặc trực tiếp tại bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu đ

iện công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên nén theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên nén

h) Phí, Lệ phí: 0 đồng

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên nén theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh LPG + %C4%90%C6%A1n%20%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20c%E1%BA%A5p%20l%E1%BA%A1i%20GXN%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20l%C3%A0m%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%E1%BA%A1i%20l%C3%BD%20kinh%20doanh%20x%C4%83ng%20d%E1%BA%A7u.doc
2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp