Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1.2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 9 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

* Trình tự thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Bước 1. Nộp hồ sơ thẩm định: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ thẩm định: Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản thông báo cho chủ dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ).

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Ban Quản lý Khu kinh tế  thực hiện thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua Hội đồng thẩm định hoặc thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Trường hợp thẩm định thông qua Hội đồng thẩm định: Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức họp Hội đồng thẩm định với sự tham gia của các thành viên hội đồng thẩm định và có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

+ Trường hợp thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan: Cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn tối đa 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế kèm theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong quá trình thẩm định (trong trường hợp cần thiết), Ban Quản lý Khu kinh tế được tiến hành các hoạt động: Kiểm tra, khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia liên quan; tổ chức họp chuyên gia theo chuyên đề.

Chủ dự án có trách nhiệm nộp phí thẩm định tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công trước khi Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức họp Hội đồng thẩm định hoặc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định (thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua) trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bước 4. Nhận kết quả thẩm định: Chủ dự án nhận thông báo kết quả thẩm định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trình tự thực hiện phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Bước 1. Nộp hồ sơ phê duyệt: Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thời hạn chủ dự án chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi lại Ban Quản lý Khu kinh tế tối đa là 12 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo của Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ phê duyệt và trình UBND tỉnh phê duyệt:

Đối với trường hợp thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ).

Đối với trường hợp thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra, rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, nếu chủ dự án chưa chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình theo yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản trả lại chủ dự án hồ sơ đề nghị phê duyệt. Nếu chủ dự án đã chỉnh sửa, bổ sung và giải trình theo yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu, trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trong vòng 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

- Bước 3. UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình tham mưu phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt nếu chấp thuận hoặc văn bản trả lời nếu không chấp thuận.

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận Quyết định phê duyệt hoặc văn bản trả lời từ UBND tỉnh và trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Bước 4. Nhận kết quả phê duyệt: Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

b) Cách thức thực hiện:

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công

Cách thức nhận kết quả: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần Hồ sơ thẩm định:

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Mười một (11) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

* Thành phần Hồ sơ phê duyệt:

- Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

- 06 Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng giáp lai báo cáo kể cả phụ lục kèm theo 01 (một) đĩa CD trên đó chứa 01 (một)tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và 01 (một) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định: 06 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Thời gian phê duyệt: 09 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế có dự án thuộc đối tượng phải lập/ lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thẩm định:Thông báo kết quả họp báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Kết quả phê duyệt:Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

h) Phí, Lệ phí:

- Lệ phí thẩm định:Thu theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015.

- Lệ phí phê duyệt: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Mẫu số 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 VB đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM + VAN%20BAN%20DE%20NGHI.docx
2 Báo cáo ĐTM + MAU%20CAU%20TRUC%20VA%20ND%20DTM.docx
3 Đĩa CD
Nộp hồ sơ mức độ 3