Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1.Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp phải lập hồ sơ đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tạiTrung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bước 2. Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định đúng thành phần hồ sơ theo quy định thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ có ngày nhận và hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp hồ sơvà chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Tư pháp để thụ lý.

Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật Giám định tư pháp và cấp Giấy đăng ký hoạt động.Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập.

Bước 3. Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua hệ thống bưu chính viễn thông.

b) Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc gửi qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đăng ký hoạt động.

- Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

- Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư pháp.

- Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Văn phòng giám định tư pháp.

g)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

h) Lệ phí: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.

Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp không đăng ký hoạt động thì Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp hết hiệu lực.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giám định tư pháp năm 2012

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị đăng ký hoạt động
2 Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
3 Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
4 Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp
5 Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp