Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 9. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp(Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động).

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:                                    

- Bước 1. Chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Văn phòng giám định tư pháp phải lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, địa chỉ: số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2. Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định đủ, đúng Thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ có ngày nhận và hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp hồ sơvà chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Tư pháp để thụ lý.

- Bước 3. Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp với Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan Công an cấp tỉnh; UBND cấp huyện vàUBND cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

- Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên cổng DVC hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định

d) Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp bị chấm dứt hoạt động

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

h)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

i) Lệ phí: Không

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013  của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đề nghị Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp(Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động