Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau khi để mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp trước đó hoặc bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, lập hồ sơ thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 727, Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại 02716.254.888 (nhấn số nhánh 206).

- Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần:

+ Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Nếu cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh.

+ Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

* Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

+ Nếu cơ sở kinh doanh nộp trực tiếp thì ghi hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hồ sơ và giao trực tiếp cho người đến nộp hồ sơ.

+ Nếu cơ cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

+ Sau khi cơ sở kinh doanh đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện

+ Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp thì không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ hoặc gửi thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện khi cơ sở kinh doanh có yêu cầu.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc qua cổng thông tin điện tử thì hoàn thiện văn bản thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện, gửi cơ sở kinh doanh qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

- Bước 4: Trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

* Trường hợp trả trực tiếp cho cơ sở kinh doanh, cán bộ được giao trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tực hiện theo quy định sau:

+ Kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Đề nghị người được cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ký vào sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Viết biên lai và thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Tài chính (Bộ phận thu phí Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện).

* Trường hợp trả qua dịch vụ bưu điện

Cán bộ giao trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và biên lai thu phí thẩm định qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu điện sau khi đã nhận được tiền phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (phí dịch vụ bưu điện do cơ sở kinh doanh chi trả).

* Trường hợp trả trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân trực tiếp mang bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục về cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và phải đối chiếu thông tin trên bản chính và bản scan các giấy tờ đã gửi trực tuyến qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử.

+ Đề nghị người được cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự ký vào sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

+ Viết biên lai và thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Tài chính (Bộ phận thu phí Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện).

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự có thể thực hiện theo các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trên trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

+ Truy cập vào trang dịch vụ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn (sau đây gọi là trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước).

+ Khi hoàn thành các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu đăng ký hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự thì tiến hành quét (scan) bản chính các loại giấy tờ thành 01 tệp tin pdf và tải lên phần mền đăng ký gửi cho cơ quan, tổ chức đề nghị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp để mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP); Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP); Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Kinh doanh máy, thiết bị (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị sản xuất): thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác, các cơ sở kinh doanh do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có văn bản ủy quyền.

- Các cơ sở kinh doanh khác chưa được quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

- Cơ sở kinh doanh thuộc Quân đội và đơn vị sự nghiệp có thu của các cơ quan, tổ chức cấp trung ương và cấp tỉnh trên địa bàn quản lý, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

- Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in., kinh doanh dịch vụ đặt cược, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn.

- Kinh doanh máy, thiết bị (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị sản xuất): Máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, sản xuất, mua, bán quần, áo, mũ quân phục, quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Sản xuất con dấu.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

h) Lệ phí: 300.000 đồng/lần.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Đã chấp hành Quyết định xử phạt hành chính theo quy định trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc đã đáp ứng điều kiện trong trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

- Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh + Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh
2 Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật
3 Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có)
Nộp hồ sơ mức độ 3