Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Người khiếu nại chuẩn bị đơn khiếu nại lần đầu, hồ sơ, tài liệu liên quan;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi hành chính, quyết định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại thực hiện giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

+ Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại lần đầu đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi hành chính, quyết định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại thực hiện giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định của Luật khiếu nại, theo Nghị định số 75/2012/NĐ - CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Bước 2: Công chức  Nộp hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 3: Người khiếu nại nhận Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu qua đường Công văn

b) Cách thức thực hiện: Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại lần đầu đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và nhận kết quả giải quyết qua đường công văn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền;

+ Hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh việc khiếu nại là đúng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết. Khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra sở.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai. Đơn khiếu nại: Mẫu số 32, ban hành kèm theo Quyết định Số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khiếu nại năm 2011.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật khiếu nại.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ -TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn khiếu nại
2 Hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh việc khiếu nại là đúng