Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Giải quyết khiếu nại lần hai

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 60 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1:

+ Người khiếu nại không nhất trí với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, thì làm đơn khiếu nại lần hai, bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và hồ sơ, tài liệu liên quan;

+ Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại lần hai đến cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân cùng cấp;

+ Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2, Tòa án nhân dân cùng cấp thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2;

+ Gửi Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 cho người khiếu nại; Sau khi nhận được Quyết định giải quyết của Tòa án, người khiếu nại không có quyền khiếu nại tiếp; nhận được Quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại lần 2, người khiếu nại có quyền khởi kiện ra Tòa án hành chính cùng cấp.

- Bước 2: Công chức Nộp hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

b) Cách thức thực hiện: Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại lần hai đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn quy định của Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án và nhận kết quả giải quyết qua đường công văn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

+ Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

+ Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1;

+ Các loại tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra sở Nội vụ Bình Phước.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra sở.

g) Kết quả thực hiện TTHC. Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại: Mẫu số 32, ban hành kèm theo Quyết định Số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khiếu nại năm 2011.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật khiếu nại.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ -TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
2 Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp
3 Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);
4 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1
5 Các loại tài liệu khác có liên quan