Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Xử lý đơn thư

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1:Công dân có khiếu nại, tố cáo gửi đơn, thư đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức tiếp công dân của Cơ quan tiếp công dân và hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết đơn thư. Trong trường hợp đơn gửi qua đường công văn: Chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc (đơn tố cáo); gửi văn bản hướng dẫn công dân nộp đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết (đơn khiếu nại, đề nghị...).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn khiếu nại, đơn tố cáo;

+ Các tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

- Số lượng: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với đơn khiếu nại: không quá 10 ngày.

- Đối với đơn tố cáo:

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: 10 ngày làm việc (Trường hợp phức tạp thì kéo dài không quá 15 ngày) quyết định thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết;

+ Không thuộc thẩm quyền giải quyết: 05 ngày (chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc thụ lý đơn để giải quyết.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Đơn tố cáo (mẫu số 46), Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.         

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khiếu nại năm 2011.

- Luật Tố cáo  năm 2011.

 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật khiếu nại.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật  tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn khiếu nại, đơn tố cáo
2 Các tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo