TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 1. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 9 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.002253.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất. Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trên Cổng dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức mà đã được đăng ký trước đây.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Chủ trương cho thuê đất của UBND tỉnh;

- Bản đồ địa chính thửa đất (đã được các Sở ngành liên quan ký xác nhận);

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;

- Bản cam kết thực hiện tiến độ dự án;

- Bản cam kết chứng minh năng lực tài chính;

- Giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư;

- Thuyết minh dự án đầu tư (Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 09 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao đất, cho thuê đất.

h) Lệ phí: 4.000.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao đất theo Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014).

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:       

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp cao;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phía trên địa bàn tỉnh;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản đồ đo đạc Địa chính
2 Chủ trương cho thuê đất của UBND tỉnh
3 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất

4 Bản cam kết thực hiện tiến độ dự án
5 Bản cam kết chứng minh năng lực tài chính
6 Giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư
7 Thuyết minh dự án đầu tư