Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người thuộc diện mua bảo hiểm y tế người có công chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm c của thủ tục này gửi đến bộ phận một cửa UBND cấp xã làm thủ tục mua thẻ BHYT

Trong thời gian 03 ngày làm việc, Người làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã hoặc những người được phân công căn cứ vào Quyết định công nhận và giải quyết chế độ của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; người phục vụ người có công với cách mạng; Giấy tờ có giá trị pháp lý thể hiện có tham gia kháng chiến đối với đối tượng cựu chiến binh, và các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện việc thống kê danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã duyệt, gửi Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Lưu ý: Đối với các đối tượng là người có công với cách mạng được nuôi dưỡng trong Cơ sở nuôi dưỡng thì Cơ sở nuôi dưỡng, lập danh sách theo mẫu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Bước 2:

- Đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đối tượng hưởng trợ cấp một lần đã cấp thẻ: Trong thời gian 03 ngày làm việc căn cứ danh sách của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra đối chiếu, rà soát  đồng thời có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện mua thẻ bảo hiểm  y  tế;

- Đối tượng cựu chiến binh, đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chưa được mua thẻ BHYT: Trong thời gian 04 ngày làm việc căn cứ danh sách của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra đối chiếu, rà soát  đồng thời có văn bản trình UBND huyện ra quyết định mua thẻ BHYT và gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện;

- Các đối tượng trong các Cơ sở nuôi dưỡng là người có công với cách mạng: Trong thời gian 04 ngày làm việc căn cứ danh sách của Cơ sở nuôi dưỡng là người có công với cách mạng; Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội hoặc quyết định của Chủ tịch UBND huyện gửi, Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng

 Chuyển trả thẻ đến Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Cơ sở nuôi dưỡng người có công với cách mạng để giao cho đối tượng; đồng thời gửi danh sách thông báo đã cấp thẻ bảo hiểm y tế đến Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện.

Lưu ý: Đối với các đối tượng là người có công với cách mạng được nuôi dưỡng trong Cơ sở nuôi dưỡng thì Cơ sở nuôi dưỡng, lập danh sách theo mẫu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

-  Bước 3: Nhận thẻ BHYT tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai (Mẫu do BHXH quy định)

+ Bản sao Quyết định công nhận và giải quyết chế độ của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; người phục vụ người có công với cách mạng; Giấy tờ có giá trị pháp lý thể hiện có tham gia kháng chiến đối với đối tượng cựu chiến binh, và các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, trong đó:

- Cấp xã      :    03 ngày;

- Cấp huyện: 07 ngày;

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; BHXH tỉnh.

g) Kết quả thực hiện: Thẻ bảo hiểm y tế

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo hướng dẫn BHXH

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

- Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

 

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản sao Quyết định công nhận và giải quyết chế độ của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Người có công với cách mạng, cựu chiến binh +
2 Bản khai (Mẫu do BHXH quy định)

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012; PLU%C4%90NCC.doc
2 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”. 31_2013_ND-CP_181099.doc
3 Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 25_2016_TT-BLDTBXH_321472.doc
Nộp hồ sơ mức độ 3