Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 18 NGÀY LÀM VIỆC)

a)Trình tự thực hiện:

- Bước 1:  Đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi đến bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao một trong các giấy tờ quy định;

- Bước 2: Trong thời gian 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định gửi Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bước 3: Trong thời gian 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bước 4:  Trong thời gian 8 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

- Bước 5:  Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

          +  Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3);

+  Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;

+  Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH: Khoản 2 Điều 35 đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Khoản 2 Điều 37 đối với người có công giúp đỡ cách mạng;

+  Quyết định trợ cấp một lần (Mẫu 4).

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc , trong đó:

- Cấp xã      : 4 ngày;

- Cấp huyện: 6 ngày;

- Cấp tỉnh   : 8 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có): Ủy ban nhân dân xã, Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp một lần

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3);Quyết định (Mẫu 4) theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC::

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về thủ tục lập hồ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân”.

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3) + M%E1%BA%AAU%203.docx
2 Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;
3 Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH: Khoản 2 Điều 35 đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Khoản 2 Điều 37 đối với người có công giúp đỡ cách mạng;
4 Quyết định trợ cấp một lần (Mẫu 4). + M%E1%BA%AAU%204.docx

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012; PLU%C4%90NCC.doc
2 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”. 31_2013_ND-CP_181099.doc
3 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về thủ tục lập hồ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân”. 05_2013_TT-BLDTBXH_192986.doc
4 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; 16_2014_TT-BLDTBXH_250159.doc
Nộp hồ sơ mức độ 3