Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 23 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

 - Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của thanh niên xung phong chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm c của thủ tục này gửi đến Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc:

Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp.

Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ).

- Bước 2: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Phòng Nội vụ hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ).

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 3A, 3B, 3C kèm theo biểu tổng hợp danh sách TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cấp lập theo mẫu số 4A, 4B, 4C ban hành kèm theo Thông tư 08).

Lưu ý: Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là TNXP, Sở Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến Hội cựu TNXP  tỉnh đề nghị kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định hưởng chế độ trợ cấp.

- Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý.

- Bước 6: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định về giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP (theo từng đợt), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp một lần (lập theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 08) kèm theo công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp một lần, gửi 02 bản về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và đồng thời có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.

Bước 7: nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã):

- Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP;  Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

Lưu ý: Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ thì phải nộp bản khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 08).

+ Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B theo Thông tư 08)

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc

- Cấp xã      : 05 ngày;

- Cấp huyện         : 04 ngày;

- Cấp tỉnh   : 14 ngày (Sở nội vụ: 07; UBND tỉnh: 03; Sở LĐTBXH: 04), ngoài ra chưa tính thời gian do Hội cựu TNXP tỉnh kiểm tra, xác nhận cho ý kiến liên quan đến đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là TNXP .

đ) Đối tượng thực hiện: Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của TNXP

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã, Phòng NV - LĐ,TB&XH, Phòng LĐ-TB&XH UBND cấp huyện, Sở Nội vụ, UBND tỉnh, Hội cựu TNXP, các cơ quan liên quan (Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP, Trưởng thôn có đối tượng TNXP); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đơn vị dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh.

g) Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp một lần

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B theo Thông tư 08);

- Biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 02 theo Thông tư 08);

- Quyết định hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 3A, 3B, 3C kèm theo biểu tổng hợp danh sách TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cấp lập theo mẫu số 4A, 4B, 4C  theo Thông tư 08);

- Tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp một lần ( mẫu số 05 theo Thông tư 08);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 cuả Thủ tướng Chính Phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 - Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên bộ Bộ Lao động –TB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 cuả Thủ tướng Chính Phủ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Một trong các giấy tờ chứng minh là TNXP
2 Bản khai cá nhân + Mau%20TNXP.docx

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 cuả Thủ tướng Chính Phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; 40_2011_QD-TTg_127049.doc
2 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên bộ Bộ Lao động –TB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 cuả Thủ tướng Chính Phủ 08_2012_TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC_138518.doc