Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

1) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;

- Hợp đồng thuê đất đã lập;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2) Trình tự thực hiện:

* Đối với trường hợp xác nhận trên trang 3, trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào Sổ theo dõi và Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc đối với nộp hồ sơ tại UBND xã và ngay trong ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện 04 ngày làm việc.

Bước 4: Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo để người sử dụng đất thực hiện. Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc.

Bước 5: Trường hợp ký xác nhận trang 3, trang 4: Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp và hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp phải thuê đất. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo người sử dụng đất đến nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy định. Thời gian thực hiện 01ngày làm việc.

* Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào Sổ theo dõi và Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc đối với nộp hồ sơ tại UBND xã và ngay trong ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời lập hồ sơ trình Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp phải thuê đất. Thời gian thực hiện 09 ngày làm việc.

Bước 4: Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo để người sử dụng đất thực hiện. Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc.

Bước 5: Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo người sử dụng đất đến nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy định. Thời gian thực hiện 01ngày làm việc.

 

3) Thời hạn giải quyết:

a) Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận là 20 ngày làm việc. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trong đó:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 11 ngày (bao gồm 01 ngày luân chuyển hồ sơ đường bưu điện).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: 06 ngày (bao gồm 01 ngày luân chuyển hồ sơ đường bưu điện).

b) Trường hợp không phải cấp mới Giấy chứng nhận (cập nhật, chỉnh lý trang 3 – trang 4) là 15 ngày làm việc.

Trong đó:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 12 ngày

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày

4) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai).

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 + Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK
2 + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
3 + Hợp đồng thuê đất đã lập.
4 + Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
5 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK. (Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai). mau%20so%2009_dk.docx