Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 18 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân gửi bản khai (Mẫu KC1 Thông tư số 05) kèm theo bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 35 Thông tư số 05 đến bộ phận một cửa UBND cấp xã;

- Bước 2: Trong thời gian 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư số 05 gửi Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời gian 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 36 Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Trong thời gian 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

- Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu KC1 Thông tư số 05);

+ Bản sao  một trong các giấy tờ: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc , trong đó:

- Cấp xã      : 4 ngày;

- Cấp huyện: 6 ngày;

- Cấp tỉnh   : 8 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện : Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC :

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện:  UBND cấp xã; Phòng Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện: Quyết định

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai (Mẫu KC1, KC2 TT số 05).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC thực hiện: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC::

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về thủ tục lập hồ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân”.

- Thông tư số 16/2014/TT-/BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản khai cá nhân (Mẫu KC1 Thông tư số 05); Tải về biểu mẫu
2 Một trong các giấy tờ: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012; Tải về biểu mẫu
2 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”. Tải về biểu mẫu
3 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về thủ tục lập hồ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân”. Tải về biểu mẫu
4 Thông tư số 16/2014/TT-/BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Tải về biểu mẫu