Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 26 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm c của thủ tục này gửi đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã. Trong thời hạn 10 ngày làm việc UBND cấp xã hàng tháng tiếp nhận hồ sơ và tổng hợp, lập danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp (mẫu số 03 - Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC) và thực hiện công khai danh sách người hưởng trợ cấp trong thời hạn 07 ngày làm việc. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công khai, thực hiện việc tổng hợp, lập danh sách đề nghị người hưởng trợ kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp gửi UBND cấp huyện qua Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh - Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội.

- Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách và hồ sơ của người hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp xã lập, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh - Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội xem xét thẩm định trình chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi UBND cấp tỉnh (Qua Bộ phận tiếp nhận của Sở LĐTBXH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước).

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ  Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh - Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội trình,  chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi UBND cấp tỉnh  (Qua Bộ phận tiếp nhận của Sở LĐTBXH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước).

- Bước 4: Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định trình chủ tịch UBND cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ, ra quyết định.

- Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định. Chuyển kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 6: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ nhận được quyết định của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo bổ sung kinh phí chi trả cho đối tượng và chuyển quyết định về Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh - Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, UBND cấp xã.

- Bước 7: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dich vụ bưu chính công ích đến bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- 01 tờ khai của đối tượng, bản sao công chứng Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chia;

- Quyết định về nước, Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc quyết định thôi việc, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chia, giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc, trong đó:

- Cấp xã:     10 ngày

- Cấp huyện: 05 ngày

- Cấp tỉnh:  11 ngày

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh - Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội, UBND cấp tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu số 1a, 1b, 2, 3, 4 và 5 tại Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách là người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chi -a theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chi - a;

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chi - a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ khai của đối tượng, bản sao công chứng Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm - pu - chia; Tải về biểu mẫu
2 Quyết định về nước, Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc quyết định thôi việc, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm - pu - chia, giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp. Tải về biểu mẫu

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chi - a; Tải về biểu mẫu
2 Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chi - a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Tải về biểu mẫu