TIN MỚI:

Tên dịch vụ: Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 37 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001645.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

   - Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi là chủ đầu tư) có dự án thuộc đối tượng quy định điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 201/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thời gian trong ngày làm việc.

- Bước 2: Trong thời gian 30 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm:

   + Dự thảo văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.

+ Thực hiện tổng hợp ý kiến và tham mưu UBND cấp huyện chấp thuận về quy mô, phương án chuyển nước của dự án. Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thông báo cho Chủ đầu tư, trong đó nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, UBND cấp huyện ban hành Văn bản ý kiến chuyển về Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trường họp không đồng ý, UBND cấp huyện cho ý kiến bằng văn bản, trong đó nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu, phải làm lại chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chuyển Văn bản ý kiến của UBND cấp huyện đến cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho chủ dự án nhận Văn bản ý kiến của UBND cấp huyện. Thời gian trong ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến, hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thuyết minh và thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) kèm theo tờ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án;

- Kế hoạch triển khai xây dựng công trình;

- Tiến độ xây dựng công trình;

- Các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, đảm bảo nước cho các đối tượng sử dụng ở thượng và hạ lưu công trình trong quá trình xây dựng, vận hành công trình, thời gian công trình không vận hành;

- Các thông tin liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước cần công khai, gồm: Mục đích khai thác, sử dụng nước; nguồn nước khai thác, sử dụng; vị trí công trình khai thác, sử dụng nước; phương thức khai thác, sử dụng nước; lượng nước khai thác, sử dụng; thời gian khai thác, sử dụng; các đặc tính cơ bản của hồ, đập trong trường hợp xây dựng hồ, đập.

- Các số liệu, tài liệu khác liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

* Số lượng hồ sơ: Mỗi cơ quan, đơn vị cần lấy ý kiến đối với từng dự án 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba mươi bảy (37) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án (Bộ phận tiếp nhận: 01 ngày, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 31 ngày; UBND cấp huyện: 05 ngày).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, UBND cấp xã.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản ý kiến của UBND cấp huyện ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước.

h) Phí, lệ phí: Kinh phí tổ chức lấy ý kiến do chủ dự án chi trả.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường