Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 92.2 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Trường hợp Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo mẫu số 11 và Báo cáo theo mẫu số 16 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, thông báo cho Bộ Công Thương theo một trong các phương thức: Gửi qua đường bưu điện, thư điện tử, hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

- Bước 4: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận hành chính công chuyên ngành Công Thương.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

h. Phí, lệ phí: không có

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu số 11(Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương).

- Mẫu số 16 (Báo cáo Sở Công Thương.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương + Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
2 Báo cáo + Báo cáo