Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 24. Thành lập trường năng khiếu thể dục, thể thao thuộc địa phương

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 37 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ và Đề án thành lập trường nếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian giải quyết là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường hoặc cho phép thành lập trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 30 ngày.

- Bước 4:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trường năng khiếu thể dục, thể thao thuộc địa phương hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu thể dục, thể thao thuộc địa phương; nếu chưa quyết định thành lập trường năng khiếu thể dục, thể thao thuộc địa phương hoặc chưa cho phép thành lập trường năng khiếu thể dục, thể thao thuộc địa phương thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhânthanh toán (nếu có) và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước hoặc gửi qua đường bưu điện đến người sử dụng.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc thành lập trường;

- Đề án thành lập trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo Bản sao điện tử có chứng thực điện tử văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày .

25 ngày, đối với thành lập trường trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (không tính thời gian chờ văn bản thỏa thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

đ) Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân đối với thành lập trường trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao;

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện TTHC:

Quyết định thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn bảo đảm để dạy kiến thức phổ thông ở các cấp học tương ứng. Có đội ngũ huấn luyện viên đủ trình độ để huấn luyện các môn thể dục thể thao: Huấn luyện ở trường năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ đại học thể dục thể thao trở lên, nếu là vận động viên có đẳng cấp từ cấp 01 đến kiện tướng thì phải có trình độ từ cao đẳng thể dục thể thao trở lên.

- Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học kiến thức phổ thông và tập luyện các môn năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh. Trường năng khiếu thể dục thể thao có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa.

l) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình
2 Đề án
3 Sơ yếu lý lịch
4 Ý kiến bằng văn bản
5 Báo cáo giải trình