TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 22. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 16 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.004999.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức, cá nhân thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2: 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, các nội dung thể hiện trong Đề án nếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 09 ngày.

- Bước 4:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên; nếu chưa quyết định hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

 

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;

- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

* Số lượng: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày .

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức hoặc cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu: Tờ trình Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thôngchuyên…(tên trường);

- Mẫu: Đề án sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách
2 Đề án sáp nhập, chia, tách
3 Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan
4 Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan
5 Trình tự sáp nhập, chia, tách trường trung học được thực hiện như trình tự thành lập trường trung học phổ thông chuyên