Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 18. Nâng bậc lương hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Theo quy định. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại bộ phận tiếp nhận hồ sở của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

+ Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thời gian được tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến và trên hệ thống dịch vụ trực tuyến).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của Giám đốc Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã;

+ Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị thỏa thuận nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung;

+ Bản sao quyết định khen thưởng đối với các trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn;

+ Quyết định lương hiện hưởng.

+ Bản sao quyết định kỷ luật (đối với các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương).

+ Biên bản họp cơ quan, đơn vị có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, cơ quan, đại diện cấp ủy Đảng và Ban chấp hành Công đoàn (đối với trường hợp nâng lương trước thời hạn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày có Thông báo của Ban tổ chức Tỉnh ủy (trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công 01 ngày, Sở Nội vụ 05 ngày, trả hồ sơ 01 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh.

- Cơ quan có trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 360-QĐ/TU ngày 25/10/2011 của Tỉnh ủy Bình Phước ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Bình Phước quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước.

          - Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/12/2016 ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị của Giám đốc Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã
2 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị thỏa thuận nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
3 Bản sao quyết định khen thưởng đối với các trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn
4 Quyết định lương hiện hưởng
5 Bản sao quyết định kỷ luật (đối với các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương)
6 Biên bản họp cơ quan, đơn vị có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, cơ quan, đại diện cấp ủy Đảng và Ban chấp hành Công đoàn (đối với trường hợp nâng lương trước thời hạn)
Nộp hồ sơ mức độ 3