Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 16 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư  gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến đến bộ phận tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện đối với các dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho chủ rừng. Chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của UBND huyện để giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ rừng để hoàn thiện.

- Bước 2: Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận chuyên môn tổ chức thẩm định và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt trình UBND cấp huyện phê duyệt;

 - Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ UBND cấp huyện quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh và trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Chủ rừng nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống dịch vụ đã đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, hoặc dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ :

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019;

- Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019;

- Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp;

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc. Trong đó: UBND huyện: 03 ngày làm việc. Cơ quan chuyên môn: 13 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:  Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán; Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh; Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019; + Phụ lục III
2 Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019; + Phụ lục I
3 Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp;
4 Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan
5 Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh 23_2016_TT-BNNPTNT.doc