Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1.Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thìgửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp.

Hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tạiTrung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bước 2. Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định đúng thành phần hồ sơ theo quy định thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ có ngày nhận và hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ; thông báo khoản phí phải đóng theo quy định và chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Tư pháp để thụ lý.

Bước 3. Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua hệ thống bưu chính viễn thông.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

h) Phí, lệ phí: 500.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu gía tài sản (mẫu TP-ĐGTS-08 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp th hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Cấp lại Giấy đăng ý hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản + 2_001258.docx