Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 0 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1.Người tập sự hành nghề công chứng thông báo bằng văn bản với tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang tập sự về việc tạm ngừng tập sự trong trường hợp có lý do chính đáng; thông báo chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng tập sự;

Bước 2.Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp chậm nhất là 05 ngày sau ngày người tập sự tạm ngừng tập sự.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo về việc tạm ngừng tập sự.

-Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

đ) Cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

g) Lệ phí: Không

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản thông báo về việc tạm ngừng tập sự
Nộp hồ sơ mức độ 3