Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 6.1 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.(giai đoạn kiểm tra)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 6 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình t thc hin:

a1) Kim tra các công trình bo v môi trưng

- Bưc 1: T chc, cá nhân (gi là ch đu tư) np h sơ đ ngh xác nhn trc tiếp hoc qua dch v bưu chính công ích v B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng ti Trung tâm Phc v hành chính công tnh. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

Công chc tiếp nhn kim tra thành phn, sng h sơ theo quy đnh. Trưng hp h sơ đy đ, hp l thì xác nhn và tiếp nhn, đng thi chuyn h sơ v Chi cc Bo v môi trưng. Thi gian thc hin 1/2 ngày làm vic.

Trưng hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn ch đu tư b sung, hoàn chnh theo quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi hn 04 ngày làm vic k t khi nhn đưc h sơ hp l, Chi cc Bo v môi trưng t chc xem xét h sơ, tham mưu Giám đc S Tài nguyên và Môi trưng ban hành Quyết đnh thành lp Đoàn kim tra vic thc hin công trình bo v môi trưng phc v giai đon vn hành ca d án. Đoàn kim tra tiến hành các hot đng kim tra, đo đc ly mu phân tích ti đa đim thc hin d án.

Trưng hp h sơ không đáp ng yêu cu phi có văn bn thông báo đến ch đu tư đ chnh sa, b sung.

- Bưc 3: Sau khi kết thúc vic kim tra, trong thi hn 01 ngày làm vic, Chi cc Bo v môi trưng có trách nhim thông báo kết qu kim tra bng văn bn cho ch d án các ni dung chưa đáp ng các yêu cu cn khc phc, chnh sa h sơ theo yêu cu ca Đoàn kim tra. Thi gian ban hành thông báo kết qu kim tra không tính ngày có kết qu phân tích mu kim chng đi vi trưng hp cn phi ly mu kim chng. Đng thi gi v Trung tâm Phc v hành chính công. Thi gian thc hin 1/2 ngày làm vic.

a2) Xác nhn các công trình bo v môi trưng

- Bưc 1: B phn tiếp nhn kim tra thành phn h sơ, trưng hp h sơ đy đhp l thì tiếp nhn và chuyn v Chi cc Bo v môi trưng. Thi gian thc hin ½ ngày làm vic.

- Bưc 2: Trong thi hn 03 ngày làm vic k t khi nhn đưc h sơ hp l (không tính thi gian đi vi trưng hp ly mu kim chng ln 2), Chi cc Bo v môi trưng có trách nhim t chc kim tra li công trình bo v môi trưng sau khi ch đu tư đã khc phc. Sau khi kim tra các công trình bo v môi trưng đã khc phc theo yêu cu ca Đoàn kim tra, trưng hp, ch đu tư đã khc phc các công trình theo đúng các yêu cu ca Đoàn kim tra thì tham mưu Lãnh đo S Tài nguyên và Môi trưng cp Giy xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng phc v giai đon vn hành ca d án.

- Trưng hp Ch d án chưa khc phc theo yêu cu thì phi có văn bn yêu cu tiếp tc khc phc.

- Trưng hp, ch đu tư đã khc phc các công trình theo đúng các yêu cu ca Đoàn kim tra nhưng có ly mu kim chng li thì trong thi gian 03 ngày làm vic k t ngày có kết qu phân tích mu kim chng, Chi cc Bo v môi trưng s tham mưu lãnh đo S Tài nguyên và Môi trưng cp Giy xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng phc v giai đon vn hành ca d án hoc thông báo kết qu khc phc đ doanh nghip tiếp tc thc hin.

- Bưc 3: Trong thi gian 1/2 ngày làm vic, Chi cc Bo v môi trưng chuyn kết qu v B phn tiếp nhn đ theo dõi và tr kết qu cho Ch đu tư.

- Bưc 4. Ch đu tư nhn Giy xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng ca d án ti Trung tâm phc v hành chính công.

* Ghichú:

- Thi hn kim tra, xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng không bao gm thi gian hoàn thin h sơ và thi gian phân tích mu cht thi.

- Trưng hp d án đưc đu tư theo nhiu giai đon hoc có nhiu hng mc đc lp, ch d án đưc lp h sơ đ ngh kim tra, xác nhn vic thc hin công trình bo v môi trưng phc v giai đon vn hành ca d án theo tng giai đon hoc theo các hng mc đc lp ca d án;

- Giy xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng có th đưc xác nhn li theo yêu cu ca Ch d án.

b) Cách thc thc hin: Np h sơ trc tiếp hoc qua dch v bưu chính công ích v B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

c) Thànhphn, s lưng h sơ:   

* Thành phn h sơ gm:      

- 01 văn bn đ ngh kim tra, xác nhn vic thc hin công trình bo v môi trưng ca d án;

- 01 bn sao quyết đnh phê duyt kèm theo bn sao Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng ca d án đã đưc phê duyt;

- 07 báo cáo kết qu thc hin các công trình bo v môi trưng phc v giai đon vn hành ca d án (kèm theo kết qu quan trc trong quá trình vn hành th nghim và h sơ hoàn công các công trình bo v môi trưng đã đưc hoàn thành)

- 01 văn bn ca cơ quan chuyên môn v bo v môi trưng cp tnh thông báo kết qu kim tra vic vn hành th nghim các công trình x lý cht thi ca d án.

* Sng h sơ: 01 b.

d) Thi hn gii quyết: 10 ngày làm vic.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính: Ch d án.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: S Tài nguyên và Môi trưng;

- Cơ quan trực tiếp thc hin TTHC: S Tài nguyên và Môi trưng;

- Cơ quan phi hp: Đơn v thc hin dch v bưu chính công ích.

g) Kết qu thc hin th tc hành chính: Giy xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng ca d án.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mu đơn, mu t khai:

- Mu s 12 Phc lc VI mc I: Mu văn bn đ ngh kim tra, xác nhn hoàn thành công trình bo v môi trưng ca d án (ban hành kèm theo Ngh đnh 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph);

- Mu s 13 Phc lc VI mc I: Mu báo cáo kết qu thc hin công trình bo v môi trưng ca d án (ban hành kèm theo Ngh đnh 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph).

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:  

- Lut Bo v môi trưng s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Ngh đnh s 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 ca Chính ph quy đnh v quy hoch bo v môi tng, đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Thông tư s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng quy đnh v đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính.

- Ngh đnh 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph v sa đi, b sung mt s điu ca các ngh đnh quy đnh chi tiết, hưng dn thi hành Lut bo v môi trưng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của dự án; + Mau 12
2 Bản sao quyết định phê duyệt ĐTM
3 Bản sao Báo cáo ĐTM
4 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án + Mau 13